درباره نشریه
ISSN:
2676-6469
eISSN:
2676-6450
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی (گروه مترجمی فرانسه)
مدیر مسئول:
دکتر مرجان فرجاه
سردبیر:
دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
تلفن:
021-44737655
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، سازمان مرکزی، طبقه سوم انتشارات ، کدپستی: 1489684511
دورنگار:
021-44737562
سایت اختصاصی:
rlf.atu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/26
مدیر مسئول
دکتر مرجان فرجاه

سردبیر
دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات فرانسه
Allahshokr Assadollahi Tejaragh
Professor
University of Tabriz
Specialist: French literature
اعضای تحریریه
دکتر ابراهیم کاظمی اسفه

دکتر مهوش قویمی

دکتر فرزانه فرحزاد
استاد تمام مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Farzaneh Farahzad
Full Professor, English Translation Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
دکتر حسن فروغی
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hassan Foroughi
Professor French Language and Literature Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: French language and literature
ماری لیز پائولی
ماری لیز پائولی

دکتر ژان پیر کوک

دکتر لیلی انور
دکتر لیلی انور

دکتر ماریان لدرر
دکتر ماریان لدرر

دکتر فاطمه میرزاابراهیم تهرانی
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Fatemeh Mirzaebrahim Tehrani
Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Allameh Tabataba'i University
Specialist: French language and literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۷