درباره نشریه
ISSN:
2676-6469
eISSN:
2676-6450
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی (گروه مترجمی فرانسه)
مدیر مسئول:
دکتر مرجان فرجاه
سردبیر:
دکتر فاطمه میرزاابراهیم تهرانی
تلفن:
021-44737655
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، سازمان مرکزی، طبقه سوم انتشارات ، کدپستی: 1489684511
دورنگار:
021-44737562
سایت اختصاصی:
rlf.atu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/22
مدیر مسئول
دکتر مرجان فرجاه

سردبیر
دکتر فاطمه میرزاابراهیم تهرانی
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Fatemeh Mirzaebrahim Tehrani
Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Allameh Tabataba'i University
Specialist: French language and literature
اعضای تحریریه
دکتر سپیده نواب زاده
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مترجمی زبان فرانسه
دکتر ابراهیم کاظمی اسفه

دکتر مهوش قویمی

دکتر فرزانه فرحزاد
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Farzaneh Farahzad
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
دکتر حسن فروغی
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hassan Foroughi
Professor French Language and Literature Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: French language and literature
ماری لیز پائولی
ماری لیز پائولی

دکتر ژان پیر کوک

دکتر لیلی انور
دکتر لیلی انور

دکتر ماریان لدرر
دکتر ماریان لدرر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹