درباره نشریه
ISSN:
2345-6043
eISSN:
2476-7069
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر زهرا سلمان
سردبیر:
دکتر حبیب هنری
مدیرداخلی:
فرزاد قصوری
سایت اختصاصی:
qrsm.atu.ac.ir
تلفن:
021-44118629
021-44118630
دورنگار:
021-44118629
نشانی:
تهران، آزاد راه مخصوص (شهید لشکری)، ورودی غربی استادیوم آزادی، روبروی هتل المپیک، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، کدپستی: 1385743411
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/17
مدیر مسئول
دکتر زهرا سلمان

رشته تخصصی: رفتار حرکتی (کنترل و یادگیری و رشد حرکتی)
Zahra Salman

Specialist: motor behavior
سردبیر
دکتر حبیب هنری
استاد تمام مدیریت ورزش٬ مدیریت ورزش٬ تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی
Habib Honari
Full Professor, Sport Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences
مدیرداخلی
فرزاد قصوری
فرزاد قصوری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶