درباره نشریه
ISSN:
2423-6675
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر سهیل پارسا
سردبیر:
دکتر رضا توکل افشاری
دبیراجرایی:
مصطفی زنگویی
سایت اختصاصی:
sej.birjand.ac.ir
تلفن:
056-32254041
056-32254042
056-32254043
نشانی:
بیرجند، امیرآباد، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند ، کدپستی: 9719113944
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/23
مدیر مسئول
دکتر سهیل پارسا
دانشیار گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، تنشهای محیطی، تکنولوژی بذر
Soheil Parsa
Associate Professor, Plant and Environmental Stress Research Group
University of Birjand
Specialist: Crop Physiology, Environmental Stress, Seed Technology
سردبیر
دکتر رضا توکل افشاری
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی بذر
Reza Tavakkol Afshari
Professor Department of Agronomy, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Seed Physiology
اعضای تحریریه
مجید جامی الاحمدی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Jami Alahmadi
Associate Professor, Faculty of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Crop Physiology
دکتر سید وحید اسلامی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Vahid Eslami
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Ecophysiology of crops
دکتر سهراب محمودی
عضو هیات علمی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Sohrab Mahmoodi
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Crop Ecology
دکتر کاظم قاسمی گلعذانی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Kazem Ghasemi Golezani
Professor
University of Tabriz
Specialist: Crop Physiology
دکتر آیدین حمیدی
استادیار موسسه تهیه و اصلاح نهال و بذر
رشته تخصصی: زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی
Aydin Hamidi
Assistant Professor seed and plant improvement institute
Specialist: Ecology of Crops
دکتر فرزاد شریف زاده
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Farzad Sharifzadeh
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Seed science, Plant Physiology
دکتر عبدالرضا باقری
استاد گروه زراعت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات-گرایش سبزیکاری، ژنتیک و اصلاح نباتات
Abdolreza Bagheri
Professor Department of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Growth-Vegetable Tenderness, Genetics and Plant Breeding
دبیراجرایی
مصطفی زنگویی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: علوم و تکنولوزی بذر
Mustafa Zangoie
Masters
Specialist: Seed Science and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲