درباره نشریه
ISSN:
2676-4512
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر محمودرضا هیهات
سردبیر:
دکتر محمدمهدی خطیب
مدیرداخلی:
دکتر فرح جلیلی
تلفن:
056-32202301 ، داخلی: 590
سایت اختصاصی:
tectonics.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، دانشگاه بیرجند ،دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، دفتر فصلنامه زمین ساخت
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/23
مدیر مسئول
دکتر محمودرضا هیهات
رشته تخصصی: زمین شناسی (تکتونیک)
Mahmoud Reza Heyhat
Specialist: Geology (tectonics)
سردبیر
دکتر محمدمهدی خطیب
رشته تخصصی: زمین شناسی (تکتونیک)
Mohammad Mahdi Khatib
Specialist: Geology (tectonics)
هیات تحریریه
دکتر محمودرضا هیهات
رشته تخصصی: زمین شناسی (تکتونیک)
Mahmoud Reza Heyhat
Specialist: Geology (tectonics)
دکتر محمدمهدی خطیب
رشته تخصصی: زمین شناسی (تکتونیک)
Mohammad Mahdi Khatib
Specialist: Geology (tectonics)
دکتر علی یساقی
دانشیار دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی
Ali Yasaghi
Associate Professor, College of Science, Tarbiat Modares University
Specialist: Geology
دکتر سیداحمد علوی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زمین شناسی-تکتونیک
Seyyed Ahmad Alavi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Geological-tectonic
دکتر سیدسعید محمدی
رشته تخصصی: زمین شناسی(پترولوژی)
Seyed Saeed Mohammadi
Specialist: Geology (Petrology)
دکتر بهنام رحیمی
رشته تخصصی: زمین شناسی(تکتونیک)
Behnam Rahimi
Specialist: Geology (tectonics)
دکتر همایون صفایی
رشته تخصصی: زمین شناسی(تکتونیک)
Homayoon Safaei
Specialist: Geology (tectonics)
دکتر محمدرضا قاسمی
استاد ، پژوهشکده علوم زمین دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زمین ساخت، مهندسی عمران
Mohammad Reza Ghassemi
Professor, , Institute of Earth Sciences, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Civil Engineering
ویراستارفارسی
دکتر غلامرضا میراب شبستری
دانشیار دانشکده علوم دانشگاه بیرجند
Gholam Reza Mirab Shabestari
Associate Professor, College of Science, University of Birjand
مدیرداخلی
دکتر فرح جلیلی
Farah Jalili
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۰