درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
حجت الاسلام دکتر علی غضنفری
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر علی غضنفری
سردبیر:
آیت الله دکتر احمد عابدی
ویراستار فنی:
دکتر فاطمه کاظم زاده
صفحه آرا:
زینب گل محمدی
کارشناس اجرایی:
سیدعلیرضا قمصری
سایت اختصاصی:
www.qazanfari.net
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/23
صاحب امتیاز
حجت الاسلام دکتر علی غضنفری
Ali Ghazanfari
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر علی غضنفری
Ali Ghazanfari
سردبیر
آیت الله دکتر احمد عابدی
استاد دانشگاه قم
رشته تخصصی: اسرار و معارف، کلام
Ahmad Abedi
Professor, University of Qom
Specialist: Secrets and education, Speech
هیات تحریریه
دکتر سیدخلیل باستان
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Khalil Bastan
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
حجت الاسلام دکتر مهدی باکویی
حجت الاسلام دکتر مهدی باکویی
Mehdi Bakoue
حجت الاسلام دکتر جعفر بچاری
حجت الاسلام دکتر جعفر بچاری
Jafar Bachari
حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزارشیرازی
دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن و حدیث
Abdolkarim Biazar Shirazi
Associate Professor, University of Islamic Denominations
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Jurisprudence, principles and sciences of the Quran and hadith
حجت الاسلام دکتر سیدعبدالرسول حسینی زاده
حجت الاسلام دکتر سیدعبدالرسول حسینی زاده
Seyyed Abdolrasoul Hoseinizadeh
حجت الاسلام دکتر رحمان عشریه
حجت الاسلام دکتر رحمان عشریه
Rahman Asharieh
دکتر محمد فراهانی
دکتر محمد فراهانی
Mohammad Farahani
حجت الاسلام دکتر داوود کمیجانی
حجت الاسلام دکتر داوود کمیجانی
Davood Komeijani
حجت الاسلام دکتر سیدمرتضی موسوی خراسانی
حجت الاسلام دکتر سیدمرتضی موسوی خراسانی
Seyyed Morteza Moosavi Khorasani
حجت الاسلام دکتر علی محمدی آشنانی
Ali Mohammadi Ashnaee
حجت الاسلام دکتر سیدمجید نبوی
حجت الاسلام دکتر سیدمجید نبوی
Seyyed Majid Nabavi
حجت الاسلام دکتر سیدمحمد نقیب
حجت الاسلام دکتر سیدمحمد نقیب
Seyyed Mohammad Naghib
حجت الاسلام دکتر محمدحسین واثقی
حجت الاسلام دکتر محمدحسین واثقی
Mohammad Hosein Vaseghi
دکتر سکینه آخوند
Sakineh Akhound
دکتر خدیجه جلالی
دکتر خدیجه جلالی
Khadijeh Jalali
دکتر طاهره سادات طباطبایی
Tahereh Sadat Tabatabaee
دکتر فاطمه کاظم زاده
Fatemeh Kazemzadeh
ویراستارفارسی
سیده فاطمه موسوی گورایی
سیده فاطمه موسوی گورایی
Seyyedh Fatemeh Moosavi Gooraee
ویراستار فنی
دکتر فاطمه کاظم زاده
Fatemeh Kazemzadeh
کارشناس اجرایی
سیدعلیرضا قمصری
سیدعلیرضا قمصری
Seyyed Ali Reza Ghamsari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۶