درباره نشریه
ISSN:
2538-3825
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (معاونت برون مرزی)
مدیر مسئول:
دکتر پیمان جبلی
جانشین مدیر مسئول:
دکتر احمد کاظمی
سردبیر:
دکتر محمدقلی میناوند
مدیرداخلی:
دکتر محمود ترابی اقدم
تلفن:
021-22167153
سایت اختصاصی:
imrl.arc.irib.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از مسجد بلال، ساختمان اداری صدا و سیما، طبقه پنجم، واحد پژوهش های کاربردی برون مرزی ، کدپستی: 1999713113
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/30
مدیر مسئول
دکتر پیمان جبلی
دکتر پیمان جبلی
Peyman Jebeli
جانشین مدیر مسئول
دکتر احمد کاظمی
دکتر احمد کاظمی
Ahmad Kazemi
سردبیر
دکتر محمدقلی میناوند
دکتر محمدقلی میناوند
Mohammad Gholi Minavand
هیات تحریریه
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor, International Relations Group, Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
دکتر توکل حبیب زاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Tavakol Habibzadeh
Associate Professor, Faculty of Islamic Education and Law,
Specialist: International rights
دکتر حسن خجسته باقرزاده
دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Hassan Khojasteh Bagherzadeh
Associate Professor, Radio and Television Faculty, Iran Broadcasting University
Specialist: strategic Managment
استاد علی رجب زاده طهماسبی
دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Ali Rajabzadeh Tahmasbi
Associate Professor, School of Radio and Television Production, Iran Broadcasting University
Specialist: Art research
دکتر سیدمجتبی رضوی طوسی
دانشیار دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، معارف اسلامی
Seyedmojtaba Razavi Toosi
Associate Professor, Iran Broadcasting University
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic Education
دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بشر و حقوق محیط زیست
Mohammad Reza Ramezani GHavam Abadi
Associate Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Human and environmental rights
دکتر سیاوش صلواتیان
استادیار دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Siavash Salavatian
Assistant Professor, Iran Broadcasting University
Specialist: Media management
دکتر حاکم قاسمی
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hakem Ghasemi
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Political Science
دکتر سیدمحمد مرندی
استاد دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات Diasporic، داستانی معاصر آمریکای شمالی
Seyed Mohammad Marandi
Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran
Specialist: English Language and Literature, Diasporic Literature, Contemporary North American Fiction
دکتر داوود نعمتی انارکی
دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: ارتباطات
Davood Nemati Anaraki
Associate Professor, Faculty of Communication and Media, Iran Broadcasting University
Specialist: connections
ویراستارفارسی
دکتر بهنام خسروی
دکتر بهنام خسروی
Behnam Khosravi
ویراستار انگلیسی
دکتر رحمت حاجی مینه
استادیار
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Rahmat Haji mineh
Assistant Professor,
Specialist: International Relations
مدیرداخلی
دکتر محمود ترابی اقدم
Mahmood Torabi Aghdam
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۳