درباره نشریه
ISSN:
2538-1490
eISSN:
2538-3922
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جغرافیایی ایران
مدیر مسئول:
دکتر نصرالله مولایی هشجین
سردبیر:
دکتر نصرالله مولایی هشجین
مدیرداخلی:
دکتر شهرام امیرانتخابی
ویراستار فارسی:
دکتر جهاندوست سبزعلیپور
ویراستار انگلیسی:
امید جمشید زهی
کارشناس:
صغری رمزی
سایت اختصاصی:
www.jget.ir
تلفن:
013-33241985
نشانی:
رشت، بلوار معلم، 15 متری طالقانی، ساختمان ایفل، طبقه سوم
دورنگار:
013-33247797
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/26
مدیر مسئول
دکتر نصرالله مولایی هشجین
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی-برنامه ریزی توسعه روستایی، مهندسی شهرسازی-برنامه ریزی شهرسازی
Nasrollah Molaei
Professor Faculty of Humanities
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Human Geography-Rural development Planning, Urban Engineering-Urban Planning
سردبیر
دکتر نصرالله مولایی هشجین
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی-برنامه ریزی توسعه روستایی، مهندسی شهرسازی-برنامه ریزی شهرسازی
Nasrollah Molaei
Professor Faculty of Humanities
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Human Geography-Rural development Planning, Urban Engineering-Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر اسفندیار زبردست
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی
Esfandiar Zebardast
Professor College of Urban Planning Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Urban Planning, Urban
دکتر سید کاظم علوی پناه
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyed Kazem Alavipanah
Full Professor, Department of RS and GIS
University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر رحیم سرور
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Rahim Sarvar
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography & Urban Planning
دکتر صدیقه لطفی
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Sedigheh Lotfi
Professor, Geography and Urban Planning
University of Mazandaran
Specialist: Urban Plannig
دکتر نصرالله مولایی هشجین
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی-برنامه ریزی توسعه روستایی، مهندسی شهرسازی-برنامه ریزی شهرسازی
Nasrollah Molaei
Professor Faculty of Humanities
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Human Geography-Rural development Planning, Urban Engineering-Urban Planning
دکتر سید رضا حسین زاده
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Seyed Reza Hoseinzadeh
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geomorphology
دکتر علی شکور
استاد واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Ali Shakour
Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
دکتر مجید شمس
استاد واحد ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Majid Shams
Professor Malayer unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and urban Planinng
دکتر غریب فاضل نیا
دانشیار
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: جغرافیا
Gharib Fazelnia
Associate Professor
University of Zabol
Specialist: Geography
دکتر حمیدرضا متین فر
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: Remote Sensing+ GIS_digital soil maping
Hamid Reza Matinfar
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Remote sensing GIS Digital Soil Maping
ویراستار فارسی
دکتر جهاندوست سبزعلیپور
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، گویش شناسی، ادبیات عامه
Jahandoost Sabzalipour
Associate Professor, Department of Persian Litrature
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: persian language and litrature
ویراستار انگلیسی
امید جمشید زهی

مدیرداخلی
دکتر شهرام امیرانتخابی
استادیار جغرافیا
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Shahram Amirentekhabi
Assistant Professor, Geography
Payame Noor University
Specialist: Geography and Rural planning
کارشناس
صغری رمزی
کارشناسی ارشد
دانشگاه گیلان
Soghra Ramzi
Masters
University of Guilan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۶