درباره نشریه
ISSN:
6051-2076
eISSN:
6051-2076
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مدیر مسئول:
دکتر سید علی موسوی جزایری زاده
سردبیر:
دکتر علی علی اکبر اصفهانی
جانشین سردبیر:
دکتر محمد نوبخت
مدیر اجرایی:
دکتر سید رضا حسینی ذیجود
مدیر اجرایی:
دکتر محمد نوبخت
ویراستار فارسی:
محمد غلامی
سایت اختصاصی:
jmarmed.ir
صندوق پستی:
181-17665
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/24
مدیر مسئول
دکتر سید علی موسوی جزایری زاده
دکتر سید علی موسوی جزایری زاده

سردبیر
دکتر علی علی اکبر اصفهانی
دکتر علی علی اکبر اصفهانی

جانشین سردبیر
دکتر محمد نوبخت
مدیر پژوهش
Mohammad Nobakht

اعضای تحریریه
دکتر محسن اسکندری

دکتر حسین جعفری
دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Hossein Jafary
Associate Professor of Iranian Institute of Medical Research
Specialist: Plant Pathology
دکتر علی مهرابی توانا
دکتر علی مهرابی توانا
استاد گروه میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Mehrabi Tavana
Professor Department of Microbiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
شهرام اولیایی
شهرام اولیایی

دکتر مهدی محمودی
استاد تمام بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mehdi Mahmoodi
Full Professor, Clinical Biochemistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر مرتضی ایزدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Morteza Izadi
Professor International Travel Medicine Center of Iran
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر رامین معصومی
دکتر رامین معصومی

دکتر فرشته مهری
دکتر فرشته مهری

دکتر فرشید رحیمی بشر
دکتر فرشید رحیمی بشر

آریو موحدی
استادیار Department of Nutrition
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Ariyo Movahedi
Assistant professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Nutrition
محسن عباسی فرج زاده
محسن عباسی فرج زاده

ویراستار فارسی
محمد غلامی
محمد غلامی

مدیر اجرایی
دکتر سید رضا حسینی ذیجود
پژوهشگر دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyed Reza Hosseini Zijoud
Researcher, University
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر محمد نوبخت
مدیر پژوهش
Mohammad Nobakht

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۸