درباره نشریه
ISSN:
2716-9766
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر آرزو عرفان
مدیر مسئول:
دکتر آرزو عرفان
سردبیر:
دکتر وحید بنیسی
مدیر اجرایی:
مهرداد هوازاده
صفحه آرا:
رقیه قربان نژاد
طراح و گرافیست:
محسن جعفری طادی
نشانی:
اصفهان، دروازه دولت، ارگ جهان نما، فاز 4 طبقه اول، واحد 114 ، کدپستی: 8136613538
دورنگار:
031-36735702
تلفن:
031-36735701
031-36735702
سایت اختصاصی:
journal.iocv.ir
تلفن همراه:
09132753642
09126201066
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/30
صاحب امتیاز
دکتر آرزو عرفان

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Arezoo Erfan

Specialist: Education Management
مدیر مسئول
دکتر آرزو عرفان

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Arezoo Erfan

Specialist: Education Management
سردبیر
دکتر وحید بنیسی
مدیریت آموزشی
Vahid Banidi

Specialist: Education Management
اعضای تحریریه
دکتر پریناز بنیسی
استادیار واحد تهران غرب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی * روانشناسی تربیتی
Parinaz Banisi
Assistant Professor West Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Management * Educational Psychology
دکتر عارفه عرفان

رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Arefeh Erfan

Specialist: Clinical Psychology
دکتر بهارک شیرزادکبریا
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Baharak Shir Zade Kebria
Assistant Professor
Specialist: Education Management
دکتر قنبرعلی دلفان آذری

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Ghanbar Ali Delfan Azari

Specialist: Education Management
دکتر ساغر صاحب جمعی

رشته تخصصی: روانشناسی
Saghar Sahebjamee

Specialist: Psychology
دکتر فاطمه اسلامیه
استاد دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Fatemeh Eslamieh

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
مدیر اجرایی
مهرداد هوازاده
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mehrdad Havazah
Masters
Specialist: Clinical Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۰