درباره نشریه
eISSN:
2676-7430
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین احمدی
سردبیر:
دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی
مدیر اجرایی:
مهندس علی مسکریان
سایت اختصاصی:
rera.shahroodut.ac.ir
تلفن:
023-32300331
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/03
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین احمدی
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: انرژی پایدار
Mohammad Hossein Ahmadi
Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering, Shahrood University of Technology
Specialist: Sustainable Energy
سردبیر
دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: قدرت، ماشین های برقی
Seyyed Hashem Oraee Mirzamani
Professor, Department of electrical engineering, Sharif University of Technology
Specialist: the power, Electrical Machines
هیات تحریریه
دکتر محمد دورعلی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: طراحی و اتوماسیون پیشرانش
دکتر احمد دارابی
استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: Electrical Machines
Ahmad Darabi
Professor, Shahrood University of Technology
Specialist: Electrical Machines
دکتر اسماعیل محمودی
استادیار گروه مهندسی مکانیک زیست سیستم ها دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: انرژی باد
Esmail Mahmoodi
Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering of Biosystems, Shahrood University of Technology
Specialist: Wind Energy
دکتر محمدحسین احمدی
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: انرژی پایدار
Mohammad Hossein Ahmadi
Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering, Shahrood University of Technology
Specialist: Sustainable Energy
دکتر محمد ضامن
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: سیستم های انرژی خورشیدی و نمک زدایی
Mohammad Zamen
Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering, Shahrood University of Technology
Specialist: Solar Energy systems and Desalinations
دکتر سیدعلی سینا
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: انرژی های تجدیدپذیر
Seyyed Ali Sina
Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering, Shahrood University of Technology
Specialist: Renewable Energies
Tingzhen Ming
Professor,
Specialist: Solar Energy systems
Adel Mellit
Professor,
Specialist: Renewable Energies
Lingen Chen
Professor,
Specialist: Energy Systems
TSO Chih Ping
Michel Feidt
Professor,
Specialist: Thermodynamics and Energy
دکتر مرتضی رحیمیان
دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: بهره برداری و برنامه ریزی سیستم های انرژی الکتریکی
Morteza Rahimiyan
Associate Professor, Faculty of Electrical Engineering, Shahrood University of Technology
Specialist: Operation and Planning of Electric Energy Systems
Emin Açıkkalp
Associate Professor,
Specialist: Mechanical Engineering
Mamdouh El Haj Assad
Associate Professor,
Specialist: Renewable Energy
دکتر محمود چهارطاقی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: سیستم های انرژی
Mahmood Chahartaghi
Associate Professor, Faculty of Mechanical engineering, Shahrood University of Technology
Specialist: Energy Systems
مدیر اجرایی
مهندس علی مسکریان
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی الکترونیک
Ali Meskaryan
Shahrood University of Technology
Specialist: Electronics Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۶
تعداد مطالب دارای متن
۶