درباره نشریه
eISSN:
2676-7430
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین احمدی
سردبیر:
دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی
مدیر اجرایی:
مهندس علی مسکریان
سایت اختصاصی:
rera.shahroodut.ac.ir
تلفن:
023-32300331
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/26
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین احمدی
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: انرژی پایدار
Mohammad Hossein Ahmadi
Assistant Professor Faculty of Mechanical engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Sustainable Energy
سردبیر
دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: قدرت، ماشین های برقی
Seyyed Hashem Oraee Mirzamani
Professor Department of electrical engineering
Sharif University of Technology
Specialist: the power, Electrical Machines
اعضای تحریریه
دکتر محمد دورعلی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: طراحی و اتوماسیون پیشرانش
دکتر احمد دارابی
استاد
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: Electrical Machines
Ahmad Darabi
Professor
Shahrood University of Technology
Specialist: Electrical Machines
Tingzhen Ming
Professor
Specialist: Solar Energy systems
Adel Mellit
Professor
Specialist: Renewable Energies
Lingen Chen
Professor
Specialist: Energy Systems
TSO Chih Ping

Michel Feidt
Professor
Specialist: Thermodynamics and Energy
دکتر مرتضی رحیمیان
دانشیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: بهره برداری و برنامه ریزی سیستم های انرژی الکتریکی
Morteza Rahimiyan
Associate Professor Faculty of Electrical Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Operation and Planning of Electric Energy Systems
Emin Açıkkalp
Associate Professor
Specialist: Mechanical Engineering
Mamdouh El Haj Assad
Associate Professor
Specialist: Renewable Energy
دکتر محمود مهرگان
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
Mahmood Mehregan
Associate Professor Faculty of Mechanical engineering
Shahrood University of Technology
دکتر بهنام محمدی ایواتلو
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - سیستمهای قدرت
Behnam Mohammadi Ivatlo
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Electrical Engineering - Power Systems
نادر جوانی

Nader Javani

دکتر فتح الله پورفیاض

مهران عامری

Mehran Ameri

دکتر محمود فرزانه گرد
دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: حرارت و سیالات
Mahmood Farzaneh Gord
Faculty of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Heat and fluids
علی اکبر حسنی

Aliakbar Hasani

بهرام قربانی
بهرام قربانی

Bahram Ghorbani

مدیر اجرایی
مهندس علی مسکریان

دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی الکترونیک
Ali Meskaryan

Shahrood University of Technology
Specialist: Electronics Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۰