درباره نشریه
ISSN:
2588-3631
eISSN:
2588-3623
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر احسان زاهدی
سردبیر:
دکتر مجید محمدحسینی
مدیرداخلی:
سعید جلالی
تلفن:
023-32394278
سایت اختصاصی:
anad.iau.ir/journal/tpr
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/27
مدیر مسئول
دکتر احسان زاهدی
دانشیار واحد شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Ehsan Zahedi
Associate Professor Shahroud unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physical Chemistry
سردبیر
دکتر مجید محمدحسینی
استاد تمام واحد شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Majid Mohammadhosseini
Associate Professor Shahroud unit
Central Office, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
Satyajit Sarker
Professor
Specialist: Pharmaceutical Chemistry
Ilkay Erdogan Orhan
Professor
Specialist: Pharmacognosy, Pharmacognosy & Pharmaceutical Botany
Ángel A. Carbonell Barrachina
Professor
Specialist: Chemistry, Biochemistry and Nutrition Sciences
Guido Flamini
Professor
Specialist: Phytochemistry
Alessandro Venditti
Professor
Claudio Frezza
Professor Sapienza University of Rome
Specialist: Phytochemistry
دکتر فاطمه سفیدکن
استاد Phytochemistry Group
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی آلی، گیاهان دارویی و فیتوشیمی
Fatemeh Sefidkon
Professor, Research Division of Medicinal Plants
Specialist: Medicinal plant and phytochemistry
دکتر پیمان هاشمی
استاد
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Payman Hashemi
Professor
University of Lorestan
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر محمدباقر رضایی
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع موسسه تحقیقات جنگل و مراتع
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mohammad Bagher Rezaee
ProfessorForestry and Rangeland Research Institute Research Institute of Forest and Rangelands
Specialist: Organic Chemistr
دکتر مجید محمدحسینی
استاد تمام واحد شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Majid Mohammadhosseini
Associate Professor Shahroud unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر حمید هاشمی مقدم
دانشیار گروه شیمی واحد دامغان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hamid Hashemi Moghaddam
Associate Professor Damghan Branch Chemistry Department
Central Office, Islamic Azad University
دکتر ابوالفضل اکبرزاده
استاد تمام دانشیار گروه شیمی دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Abolfazl Akbarzadeh
Full Professor, Associate Professor of Medicinal Chemistry
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر حسنعلی زمانی
استاد واحد مشهد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: Applied Chemistry
دکتر علیرضا جلالی
گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Jalali
Department of Chemistry, College of Basic Sciences
Shahrood University of Technology
Specialist: Chemistry
مدیرداخلی
سعید جلالی
سعید جلالی
واحد شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Saeed Jalali
Shahroud unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۳