درباره نشریه
ISSN:
2588-3631
eISSN:
2588-3623
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر احسان زاهدی
سردبیر:
دکتر مجید محمدحسینی
مدیرداخلی:
سعید جلالی
سایت اختصاصی:
tpr.iau-shahrood.ac.ir
تلفن:
023-32394278
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/09
مدیر مسئول
دکتر احسان زاهدی
دانشیار واحد شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Ehsan Zahedi
Associate Professor, Shahroud unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physical Chemistry
سردبیر
دکتر مجید محمدحسینی
دانشیار واحد شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Majid Mohammadhosseini
Associate Professor, Shahroud unit, Central Office, Islamic Azad University
هیات تحریریه
Satyajit Sarker
Professor,
Specialist: Pharmaceutical Chemistry
Ilkay Erdogan Orhan
Professor,
Specialist: Pharmacognosy, Pharmacognosy & Pharmaceutical Botany
Ángel A. Carbonell Barrachina
Professor,
Specialist: Chemistry, Biochemistry and Nutrition Sciences
Guido Flamini
Professor,
Specialist: Phytochemistry
Alessandro Venditti
Professor,
Claudio Frezza
Professor, Sapienza University of Rome,
Specialist: Phytochemistry
دکتر فاطمه سفیدکن
استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: شیمی آلی، گیاهان دارویی و فیتوشیمی
Fateme Sefidkon
Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of the country,
Specialist: Medicinal plant and phytochemistry
دکتر پیمان هاشمی
استاد دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Payman Hashemi
Professor, University of Lorestan
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر محمدباقر رضایی
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع موسسه تحقیقات جنگل و مراتع
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mohammad Bagher Rezaee
ProfessorForestry and Rangeland Research Institute, Research Institute of Forest and Rangelands,
Specialist: Organic Chemistr
دکتر مجید محمدحسینی
دانشیار واحد شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Majid Mohammadhosseini
Associate Professor, Shahroud unit, Central Office, Islamic Azad University
دکتر حمید هاشمی مقدم
دانشیار گروه شیمی واحد دامغان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hamid Hashemi Moghaddam
Associate Professor, Damghan Branch Chemistry Department, Central Office, Islamic Azad University
دکتر ابوالفضل اکبرزاده
دانشیار
رشته تخصصی: شیمی پزشکی
Abolfazl Akbarzadeh
Associate Professor,
Specialist: Medical Chemistry
دکتر حسنعلی زمانی
استاد واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: Applied Chemistry
دکتر علیرضا جلالی
گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Jalali
Department of Chemistry, College of Basic Sciences, Shahrood University of Technology
Specialist: Chemistry
مدیرداخلی
سعید جلالی
سعید جلالی
واحد شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Saeed Jalali
Shahroud unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۵