درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر حسن رضایی
سردبیر:
دکتر محسن محمدی
کارشناس اجرایی:
عبدالحسین عموری
تلفن:
025-32133348
025-32133358
دورنگار:
025-32133358
نشانی:
قم، بلوار محمدامین، سه راه سالاریه، مجتمع امین، بلوک 3، پژوهشگاه بین المللی المصطفی، طبقه چهارم
سایت اختصاصی:
pma.journals.miu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/20
مدیر مسئول
دکتر حسن رضایی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی
Hasan Rezaee

University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith, Theology and Islamic Sciences
سردبیر
دکتر محسن محمدی
دکتر محسن محمدی

اعضای تحریریه
دکتر عزالدین رضانژاد امیردهی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Ezeddin Rezanejad
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Word
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
دکتر سید محسن میری
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی
Seyyed Mohsen Miri
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Adaptive philosophy
دکتر محمدعلی میرعلی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Ali Mirali
Associate Professor
Al-Mustafa International University
کارشناس اجرایی
عبدالحسین عموری
عبدالحسین عموری

Abdolhosein Amoori

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۵