درباره نشریه
ISSN:
2927-2676
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر سید فواد ابراهیمی
سردبیر:
Chan Swee Heng
دبیراجرایی:
دکتر سید فواد ابراهیمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر حسین سعدآبادی مطلق
نشانی:
اهواز، شادگان، کوی جهان ارا، پلاک 379 ، کدپستی: 6431753446
تلفن همراه:
09168853083
سایت اختصاصی:
www.jeltal.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/05
صاحب امتیاز
دکتر سید فواد ابراهیمی
استادیار واحد شادگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Seyyed Foad Ebrahimi
Assistant Professor Shadegan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
سردبیر
Chan Swee Heng
Professor
Specialist: English Language Teaching
اعضای تحریریه
Ain Nadzimah Abdullah
Associate Professor
Specialist: Applied Linguistics
دکتر احمد ایزدی
استادیار واحد آبادان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Ahmad Izadi
Assistant Professor Abadan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: teaching English
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر عزیزه چالاک
دانشیار گروه زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Azizeh Chalak
Associate Professor, English Department
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: teaching English
دکتر بهمن گرجیان
دانشیار واحد آبادان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Bahman Gorjian
Associate Professor Abadan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: teaching English
داود امینی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Davoud Amini
Associate Professor, English Language Teaching
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: TEFL
دکتر هادی کاشیها
استادیار
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hadi Kashiha
Assistant Professor
Specialist: Applied Linguistics
دکتر حسین حیدری تبریزی
دانشیار زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Hossein Heidari Tabrizi
Associate Professor, English Department
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
دکتر مهناز سعیدی
دانشیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Saeidi
Associate Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TESOL, teaching English
دکتر مریم فرنیا
استادیار دانشگده علوم انسانی
دانشگاه پیام نور
Maryam Farnia
Assistant Professor, Department of English Language and Literature
Payame Noor University
دکتر سید علی رضوانی کلاجاهی
استادیار
رشته تخصصی: آموزش انگلیسی
Seyed Ali Rezvani Kala Jahi
Assistant Professor University Putra Malaysia,
Specialist: Teaching English
دکتر سهیلا طهماسبی
استادیار واحد آبادان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Soheila Tahmasbi
Assistant Professor Abadan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: teaching English
ویراستار انگلیسی
دکتر حسین سعدآبادی مطلق
استادیار واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اموزش زبان انگلیسی
Hossein Saadabadi Motlagh
Assistant Professor Bushehr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: teaching English
دبیراجرایی
دکتر سید فواد ابراهیمی
استادیار واحد شادگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Seyyed Foad Ebrahimi
Assistant Professor Shadegan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۸