درباره نشریه
ISSN:
2676-3060
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده محیط زیست)
مدیر مسئول:
دکتر فریبرز جمالزاد فلاح
سردبیر:
دکتر حسن پوربابایی
مدیر اجرایی:
شمیم مقدمی
کارشناس اجرایی:
ساجده مدنی
سایت اختصاصی:
journal.eri.acecr.ir
تلفن:
013-33364061
013-33364062
دورنگار:
013-33364061
نشانی:
رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی ، کدپستی: 3569941446
صندوق پستی:
3114-41635
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/28
مدیر مسئول
دکتر فریبرز جمالزاد فلاح

Fariborz Jamalzad Fallah

سردبیر
دکتر حسن پوربابایی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جنگلداری، کشت بافت، بهبود درخت جنگل
Hasan Pour Babaee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Forestry, Tissue culture, Forest tree improvment
اعضای تحریریه
دکتر مجید مخدوم فرخنده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست و آمایش سرزمین
Majid Makhdoum Farkhondeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment and land preparation
دکتر حسن پوربابایی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جنگلداری، کشت بافت، بهبود درخت جنگل
Hasan Pour Babaee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Forestry, Tissue culture, Forest tree improvment
دکتر ندا سلطانی
دانشیار جهاد دانشگاهی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
Neda Soltani
Associate Professor Academic Jihad
Shahid Beheshti University
Specialist: Biology-Plant Physiology
دکتر عبدالرضا کرباسی
دانشیار دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آلودگی دریایی
Abdolreza Karbasi
Associate Professor Faculty of Environment
University of Tehran
Specialist: Marine Pollution
دکتر اصغر کهندل
دانشیار
Asghar Kohandel
Associate Professor
دکتر محبوبه نظری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mahboubeh Nazari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر سعید نادری
دانشیار
دانشگاه گیلان
Saeed Naderi
Associate Professor
University of Guilan
دکتر فریبرز جمالزاد فلاح

Fariborz Jamalzad Fallah

دکتر علیرضا پنداشته
استادیار
دانشگاه گیلان
Ali Reza Pendashteh
Assistant Professor
University of Guilan
دکتر محمد پناهنده
استادیار
Mohammad Panahandeh
Assistant Professor
دکتر زهرا عابدی
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Zahra Abedi
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر سید محسن نساج حسینی
دکتر سید محسن نساج حسینی
استادیار
Seyyed Mohsen Nasaj Hoseini
Assistant Professor
مدیر اجرایی
شمیم مقدمی
شمیم مقدمی

Shamim Moghaddami

کارشناس اجرایی
ساجده مدنی
ساجده مدنی

Sajedeh Madani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۶