درباره نشریه
ISSN:
2676-5845
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
فاطمه کبری متولیان
سردبیر:
دکتر مرضیه سادات سجادی
مدیرداخلی:
سارا شفیعی
کارشناس:
الهام خبازی نژاد
سایت اختصاصی:
sgf.journals.miu.ac.ir
تلفن:
025-37183307
نشانی:
قم، بلوار محمد امین، سه راه سالاریه، مجتمع امین، بلوک 3، پژوهشگاه بین المللی المصطفی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/03
مدیر مسئول
فاطمه کبری متولیان
فاطمه کبری متولیان

Fatemeh Kobra Motevalian

سردبیر
دکتر مرضیه سادات سجادی
گروه مطالعات اسلامی
رشته تخصصی: مطالعات زنان
Marzie Sadat Sajjadi

اعضای تحریریه
نازیه بانو

رشته تخصصی: مطالعات زنان
صغری بتول حسنی

رشته تخصصی: مطالعات زنان
طاهره نظری

رشته تخصصی: مطالعات زنان
مسرت پروین

رشته تخصصی: مطالعات زنان
زینب برجی نژاد

رشته تخصصی: تفسیر علوم قرآن
فاطمه وحیدی
استاد
رشته تخصصی: ادیان ابراهیمی، علوم قرآن
زهرا تشکری

رشته تخصصی: تفسیر علوم قرآن
مدیرداخلی
سارا شفیعی
سارا شفیعی
مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
رشته تخصصی: روان شناسی
Sara Shafiei

کارشناس
الهام خبازی نژاد
الهام خبازی نژاد

رشته تخصصی: اخلاق، روان شناسی
Elham Khabazinejad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴