درباره نشریه
ISSN:
2717-154X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود کاویانی
سردبیر:
طاهره ماهرو زاده
مدیرداخلی:
سارا شفیعی
کارشناس:
الهام خبازی نژاد
سایت اختصاصی:
qhs.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، پردیسان، بلوار امامت، بعد از دانشگاه پیام نور، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی.
تلفن:
025-37183307
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/09
مدیر مسئول
دکتر سید محمود کاویانی
دکتر سید محمود کاویانی

سردبیر
طاهره ماهرو زاده
استادیار مجتمع آموزش عالی بنت الهدی،پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر تطبیقی، تعلیم و تربیت
Tahereh Mahrozadeh
Assistant Professor, Comparative interpretation
Al-Mustafa International University
اعضای تحریریه
صالحه شریفی

رشته تخصصی: تفسیر تطبیقی
خدیجه ضیائی

دکتر مدینه امانی

Madineh Amani

نسرین شاکرحکیم

دکتر طاهره عبداللهی
استادیار جامعه المصطفی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر تطبیقی، علوم قرآن، تربیت اسلامی، اخلاق
Tahereh Abdollahee
Assistant Professor, AI-Mustafa
Al-Mustafa International University
دکتر معصومه فاطمی
دکتر معصومه فاطمی

رشته تخصصی: تفسیر تطبیقی
نفیسه مقیسه

Nafiseh Moghise

زینب هاشمی

Zainab Hashemi

مدیرداخلی
سارا شفیعی
سارا شفیعی
مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
رشته تخصصی: روان شناسی
Sara Shafiei

کارشناس
الهام خبازی نژاد
الهام خبازی نژاد

رشته تخصصی: اخلاق، روان شناسی
Elham Khabazinejad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۷