درباره نشریه
ISSN:
2717-1515
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود کاویانی
سردبیر:
نفیسه ایران پور
مدیرداخلی:
سارا شفیعی
کارشناس:
الهام خبازی نژاد
سایت اختصاصی:
pr.journals.miu.ac.ir
تلفن:
025-37183281
نشانی:
قم، پردیسان، ابتدای بلوار امامت، بعد از دانشگاه پیام نور، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/09
مدیر مسئول
دکتر سید محمود کاویانی
دکتر سید محمود کاویانی

سردبیر
نفیسه ایران پور
گروه مطالعات اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
اعضای تحریریه
اعظم وفایی

معصومه وحیدی

حکیمه واعظ موسوی

فاطمه فانی

فهیمه جهانیان

ارینب امیری

مدیرداخلی
سارا شفیعی
سارا شفیعی
مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
رشته تخصصی: روان شناسی
Sara Shafiei

کارشناس
الهام خبازی نژاد
الهام خبازی نژاد

رشته تخصصی: اخلاق، روان شناسی
Elham Khabazinejad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۱