درباره نشریه
ISSN:
2717-1523
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود کاویانی
سردبیر:
شهناز کریم زاده سورشجانی
مدیرداخلی:
سارا شفیعی
کارشناس:
الهام خبازی نژاد
سایت اختصاصی:
tn.journals.miu.ac.ir
تلفن:
025-37183281
نشانی:
قم، پردیسان، بلوار امامت، بعد از دانشگاه پیام نور، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی.
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/03
مدیر مسئول
دکتر سید محمود کاویانی
دکتر سید محمود کاویانی

سردبیر
شهناز کریم زاده سورشجانی

اعضای تحریریه
زهرا روح اللهی امیری
استادیار تاریخ اسلام
دانشگاه باقرالعلوم
Zahra Rooholahiamiri
Assistant Professor, islam history
Baqir al-Olum University
فرشته کوشکی
فرشته کوشکی

دکتر ناهید طیبی
استاد حوزه و مربی
رشته تخصصی: تاریخ و زن
Nahid Tayyebi

Specialist: History & woman
منصوره رضایی
منصوره رضایی

شهناز کریم زاده سورشجانی

مدیرداخلی
سارا شفیعی
سارا شفیعی
مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
رشته تخصصی: روان شناسی
Sara Shafiei

کارشناس
الهام خبازی نژاد
الهام خبازی نژاد

رشته تخصصی: اخلاق، روان شناسی
Elham Khabazinejad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۹