درباره نشریه
ISSN:
2645-4416
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
گروه تخصصی محاسبات و سامانه های توزیع شده انجمن انفورماتیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر شمس الله قنبری
سردبیر:
دکتر محسن شریفی
مدیر اجرایی:
مریم خسروخانی
نشانی:
قم، خیابان یادگار امام، بین کوچه 51 و 53، پلاک 159
سایت اختصاصی:
www.jdcs.ir
تلفن همراه:
09374072042
تلفن:
025-38868905
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/20
مدیر مسئول
دکتر شمس الله قنبری

Shamsollah Ghanbari

سردبیر
دکتر محسن شریفی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohsen Sharifi
Professor
Iran University of Science and Technology
اعضای تحریریه
دکتر آیاز عیسی زاده

دکتر احسان موسوی خانقاه
استادیار
دانشگاه شاهد
Ehsan Moosavi Khanghah
Assistant Professor
Shahed University
دکتر محسن جهانشاهی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فناوری نانو، فناوری نانو
Mohsen Jahanshahi
Professor Computer Engineering Department
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Nanotechnology, Nanobiotechnology, Wireless Mesh Networks, Wireless Sensor and Actor Networks, Cognitive Networks, Mathematical Optimization, Soft Computing
دکتر مهدی دهقان تخت فولادی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mehdi Dehghan Takht Fouladi
Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر محمد عثمان
دکتر محمد عثمان
استاد
Mohammed Osman
Professor
دکتر سید مرتضی بابامیر
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: Computer Science
Seyyed Morteza Baba Mir
Associate Professor Department of Computer Engineering
University of Kashan
دکتر حمید یوسفی
دکتر حمید یوسفی
دانشیار
Hamid Yousefi
Associate Professor
دکتر محمدابراهیم شیری
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هوش مصنوعی
Mohammad Ebrahim Shiri
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Artificial intelligence
دکتر عاصفه عاصمی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانشناسی
Asefeh Asemi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Information science and science
حمید عرب نیا

Hamid Arabnia
University of Georgia, United State
Specialist: Computer Engieering
دکتر غسان فاضل سمیسم
دکتر غسان فاضل سمیسم

دکتر شمس الله قنبری

Shamsollah Ghanbari

دکتر محسن شریفی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohsen Sharifi
Professor
Iran University of Science and Technology
مدیر اجرایی
مریم خسروخانی
مریم خسروخانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳