درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین شیرزاد
سردبیر:
دکتر عبدالرضا مسلمی
مدیر اجرایی:
مهندس صادق توکلی کورایم
مدیر اجرایی:
سریه محمدنژاد
دورنگار:
021-88939608
تلفن:
021-88939608
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، روبروی سینما آفریقا، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
سایت اختصاصی:
www.corc.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/12
مدیر مسئول
دکتر حسین شیرزاد
دکتر حسین شیرزاد

Hosein Shirzad

سردبیر
دکتر عبدالرضا مسلمی
دکتر عبدالرضا مسلمی

Abdolreza Moslemi

اعضای تحریریه
دکتر محمد فاضلی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Fazeli
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Sociology
دکتر محسن ابراهیم پور

Mohsen Ebrahimpour

دکتر عباس علیپور

Abbas Alipour

دکتر داریوش حشمت
دکتر داریوش حشمت

Daryoush Heshmat

دکتر سید امیر طالبیان
دکتر سید امیر طالبیان

Seyyed Amir Talebian

دکتر محمدباقر کمالی
دکتر محمدباقر کمالی

Mohammad Bagher Kamali

دکتر الهه یاری بیگی
دکتر الهه یاری بیگی

Elaheh Yari Beigi

مدیر اجرایی
مهندس صادق توکلی کورایم
مهندس صادق توکلی کورایم

Sadegh Tavakoli

سریه محمدنژاد
سریه محمدنژاد

Sarieh Mohammad Nejad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۸