درباره نشریه
eISSN:
2645-5412
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر امیررضا کریمی آذری
سردبیر:
دکتر نادر زالی
مدیر اجرایی:
دکتر صابر محمدپور
سایت اختصاصی:
upk.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)، دانشکده معماری و هنر، طبقه اول، گروه شهرسازی، دفتر مجله دانش شهرسازی
تلفن:
013-33690274 ، داخلی: 3159
013-33690275 ، داخلی: 3159
013-33690278 ، داخلی: 3159
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/25
مدیر مسئول
دکتر امیررضا کریمی آذری
دانشیار معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: معماری
Amir Reza Karimi Azeri
Associate Professor, Associate professor, architecture, art and architecture, university of guilan, rasht, iran
University of Guilan
Specialist: Architecture
سردبیر
دکتر نادر زالی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Nader Zali
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Urban, Urban and regional planning
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا پورمحمدی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Pourmohammadi
Professor Faculty of Geography and Planning
University of Tabriz
Specialist: Urban planning
دکتر مظفر صرافی
استاد گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mozaffar Sarrafi
Professor, Depatment of Urban and regional planning and design, Faculty of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Regional Planning
دکتر علی سلطانی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شهرسازی و طراحی شهری
Ali Soltani
Professor College of Arts and Architecture
University of Shirazu
Specialist: Urban Design and Urban Design
دکتر نصرالله مولایی هشجین
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی-برنامه ریزی توسعه روستایی، مهندسی شهرسازی-برنامه ریزی شهرسازی
Nasrollah Molaei
Professor Faculty of Humanities
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Human Geography-Rural development Planning, Urban Engineering-Urban Planning
دکتر ناصر برک پور
استاد گروه آموزشی شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barakpour
Professor Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
دکتر نورالدین عظیمی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهرسازی
Nooreddin Azimi
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Geography and Urban Planning, Urban
دکتر نادر زالی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Nader Zali
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Urban, Urban and regional planning
دکتر محمدمهدی عزیزی
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Mehdi Azizi
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
دکتر ناصر براتی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barati
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Imam Khomeini International University
Specialist: planning
حسن احمدی
دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
Hassan Ahmadi
Associate Professor, Urban Planning ,Faculty of Architecture and Art , Guilan University
University of Guilan
Mattew Winson Rofedr

Michael Robert Ripmeester

مدیر اجرایی
دکتر صابر محمدپور
دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و هنر
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل پایدار شهری و منطقه ای، برنامه ریزی کاربری زمین و مسکن ، مدیریت شهری، برنامه ریزی توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین
Saber Mohammadpour
Associate Professor, Urban Planning& Design Department- Faculty of Architecture
University of Guilan
Specialist: Urban Planning (Sustainable Urban Transport)
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶