درباره نشریه
eISSN:
2645-5412
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر امیررضا کریمی آذری
سردبیر:
دکتر نادر زالی
مدیر اجرایی:
دکتر صابر محمدپور
کارشناس:
سید رضا آزاده
سایت اختصاصی:
upk.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)، دانشکده معماری و هنر، طبقه اول، گروه شهرسازی، دفتر مجله دانش شهرسازی
تلفن:
013-33690274 ، داخلی: 3159
013-33690275 ، داخلی: 3159
013-33690278 ، داخلی: 3159
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/13
مدیر مسئول
دکتر امیررضا کریمی آذری
استادیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: معماری
Amir Reza Karimi Azari
Assistant Professor
University of Guilan
Specialist: Architecture
سردبیر
دکتر نادر زالی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Nader Zali
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Urban, Urban and regional planning
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا پورمحمدی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Pourmohammadi
Professor Faculty of Geography and Planning
University of Tabriz
Specialist: Urban planning
دکتر مظفر صرافی
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mozaffar Sarrafi
Assistant Professor School of Architecture and Urban Development
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Regional Planning
دکتر علی سلطانی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شهرسازی و طراحی شهری
Ali Soltani
Professor College of Arts and Architecture
University of Shirazu
Specialist: Urban Design and Urban Design
دکتر هاشم داداش پور
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Hashem Dadashpour
Associate Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban and regional planning
دکتر نصرالله مولایی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: برنامه ریزی روستایی
Nasrollah Molaee
Professor Faculty of Humanities
Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Rural Planning
دکتر سید باقر حسینی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Seyed Bagher Hosseini
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
دکتر ناصر برک پور
استاد گروه آموزشی شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barakpour
Professor Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
دکتر نورالدین عظیمی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهرسازی
Nooreddin Azimi
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Geography and Urban Planning, Urban
دکتر محسن فیضی
استاد دانشکده معماری و شهرساز
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر
Mohsen Feizi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape Architecture
دکتر بهرام امین زاده گوهری
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مهندسی شهرسازی
Bahram Aminzadeh Gohari
Associate Professor College of Arts and Architecture
Imam Khomeini International University
Specialist: Urban Engineering
دکتر نادر زالی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Nader Zali
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Urban, Urban and regional planning
دکتر صابر محمدپور
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری (حمل و نقل پایدار شهری)
Saber Mohammadpour
Assistant Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Urban Planning (Sustainable Urban Transport)
دکتر امیررضا کریمی آذری
استادیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: معماری
Amir Reza Karimi Azari
Assistant Professor
University of Guilan
Specialist: Architecture
صغری رمزی
کارشناسی ارشد
دانشگاه گیلان
Soghra Ramzi
Masters
University of Guilan
ویراستار انگلیسی
دکتر مریم دانای طوس
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبانشناسی عمومی، زبان انگلیسی
Maryam Danay Tous
Associate Professor Department of English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: General linguistics, English language
مدیر اجرایی
دکتر صابر محمدپور
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری (حمل و نقل پایدار شهری)
Saber Mohammadpour
Assistant Professor College of Arts and Architecture
University of Guilan
Specialist: Urban Planning (Sustainable Urban Transport)
کارشناس
سید رضا آزاده

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Seyed Reza Azadeh

University of Isfahan
Specialist: Urban and regional planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۰