درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود فروزنده
سردبیر:
دکتر جهانگیر صفری
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا محمدی
صفحه آرا:
دکتر علیرضا محمدی
نشانی:
شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، معاونت پژوهشی، دفتر پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران ، کدپستی: 8818634141
تلفن:
038-32324401
038-32324402
038-32324403
سایت اختصاصی:
journals.sku.ac.ir/PMLJ
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/29
مدیر مسئول
دکتر مسعود فروزنده

سردبیر
دکتر جهانگیر صفری
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jahangir Safari
Professor
Shahrekord University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر مهدی شریفیان
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، عرفان
Mehdi Sharifian
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Persian the literature, Mysticism
دکتر جهانگیر صفری
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jahangir Safari
Professor
Shahrekord University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید کاظم موسوی
استاد
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: ادبیات داستانی
Seyyed Kazem Moosavi
Professor
Shahrekord University
Specialist: Fiction
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Gholam Hosein Gholam Hoseinzadeh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محسن ذوالفقاری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Zolfaghari
Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مهدی نوریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoubakht
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
دکتر مسعود فروزنده

ویراستارفارسی
دکتر علیرضا محمدی

مدیرداخلی
دکتر علیرضا محمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴