درباره نشریه
eISSN:
2588-5782
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی طاهری
سردبیر:
دکتر خدیجه ایران دوست
سردبیر:
دکتر مرتضی طاهری
مدیر اجرایی:
دکتر مریم سلمان پور
سایت اختصاصی:
sites.kowsarpub.com/intjssh/index.html
تلفن:
028-33224599
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/28
مدیر مسئول
دکتر مرتضی طاهری
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم ورزشی
Morteza Taheri
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Sport Science
سردبیر
دکتر خدیجه ایران دوست
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Khadijeh Irandoust
Associate Professor
Imam Khomeini International University
دکتر مرتضی طاهری
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم ورزشی
Morteza Taheri
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Sport Science
اعضای تحریریه
Gabriel Rodrigues Neto
Gabriel Rodrigues Neto

Specialist: Physical Education
Hamdi Chtourou
Hamdi Chtourou

Helmi BEN SAAD
Helmi BEN SAAD
Professor
Specialist: Physiology
Mario Baic
Mario Baic
Professor
دکتر نوشین نقوی
دکتر نوشین نقوی

Nooshin Naghavi

Specialist: Medicine and Environmental Physiology for Exercise Graduate
پروین بابایی
استاد تمام مرکز تحقیقات نوروساینس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Parvin Babaei
Full Professor, physiology
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Medical physiology
Ratko Pavlovic
Ratko Pavlovic

Wassim Moalla
Wassim Moalla

Pantelis Theo Nikolaidis
Pantelis Theo Nikolaidis

Juan M Cortell Tormo
Associate Professor
Hassane Zouhal

مدیر اجرایی
دکتر مریم سلمان پور
دکتر مریم سلمان پور

Maryam Salmanpoor

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۸