درباره نشریه
ISSN:
2676-6000
eISSN:
2676-6019
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه هاتف
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی زاهدی
سردبیر:
دکتر رجبعلی برزویی
سایت اختصاصی:
jahla.hatef.ac.ir
تلفن:
054-33294457
نشانی:
زاهدان، دانشگاه هاتف، دفتر مجله
دورنگار:
054-33294457
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/12
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی زاهدی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: شبکه، منطق فازی، مجموعه های فازی، ساختارهای جبری، هیبرید جبری
Mohammad Mehdi Zahedi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets, Fuzzy logic, Lattice
سردبیر
دکتر رجبعلی برزویی
استاد تمام ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
Rajab Ali Borzooei
Full Professor, Mathematics
Shahid Beheshti University
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets
اعضای تحریریه
دکتر آرشام برومند
استاد دانشکده ریاضیات و کامپیوتر
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Arsham Borumand
Professor Faculty of mathematics and computer
Shahid Bahonar University of Kerman
Irina Cristea
Professor
Piergiulio Corsini
Professor Udine University, Italy
دکتر بیژن دواز
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: نظریه فوق ساختار های جبری و جبر های منطقی
Bijan Davvaz
Professor
University of Yazd
Specialist: The above theory of algebraic structures and logical algebra
Antonio Di Nola
Professor
Mario De Salvo
Professor
Anatolij Dvurecenskij
Professor
دکتر محمدمهدی ابراهیمی
استاد گروه ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Mehdi Ebrahimi
Professor Department of Mathematics
Shahid Beheshti University
Sarka Hoskova Mayerova
Professor
Young Bae Jun
Professor
Hee Sik Kim
Professor
Violeta Leoreanu Fotea
Professor Alexandru loan Cuza University, Romania
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets, Intelligent Systems
John Mordeson
Professor
دکتر غلامرضا رضایی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
Gholam Reza Rezaei
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Esko Turunen
Professor
Thomas Vougiouklis
Professor
Specialist: Hyperstructures, Hv-Structures, Lie Algebras of infinite dimension, ring theory, Mathematical Models, Education
Xiao Long Xin
Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۰