درباره نشریه
ISSN:
2676-5624
eISSN:
2676-5632
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر نفیسه صادقی
سردبیر:
دکتر بهروز جنت
سایت اختصاصی:
jh-per.halal.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، کوچه دانش کیان، پلاک 24
تلفن:
021-88909033
دورنگار:
021-88890858
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/11
مدیر مسئول
دکتر نفیسه صادقی
دانشیار
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: شیمی مواد خوراکی و آب شناسی
Nafiseh Sadeghi
Associate Professor
Specialist: Food Chemistry and Hydrology
سردبیر
دکتر بهروز جنت
دانشیار
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: شیمی مواد خوراکی و آب شناسی
Behrooz Jannat
Associate Professor
Specialist: Food Chemistry and Hydrology
اعضای تحریریه
دکتر حامد صادقی
استاد
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فقه و معارف اسلامی
Hamed Sadeghi
Professor
Specialist: Jurisprudence and Islamic Studies
دکتر نیکزاد عیسی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nikzad Eisazadeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر بهروز جنت
دانشیار
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: شیمی مواد خوراکی و آب شناسی
Behrooz Jannat
Associate Professor
Specialist: Food Chemistry and Hydrology
دکتر نفیسه صادقی
دانشیار
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: شیمی مواد خوراکی و آب شناسی
Nafiseh Sadeghi
Associate Professor
Specialist: Food Chemistry and Hydrology
دکتر شکوفه نیک فر
دانشیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اقتصاد و مدیریت دارو
Shekoufeh Nikfar
Associate Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Economics and Management of Medicines
دکتر سید محمدباقر نبوی
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: زیست شناسی دریا
Seyyed Mohammad Bagher Nabavi
Associate Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: sea Biology
دکتر نبی شریعتی فر

Nabi Shariatifar

دکتر سید محمد هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آترواسکلروز
Mohammad Hashemi

Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Athero sclerosis
فرهاد صفرپور دهکردی

دکتر سمانه فرخ زاده

دکتر سمیرا بیرامی سلطان آبادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۵