درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس میلاد کاظم پور
مدیر مسئول:
دکتر امیر ایزدی
سردبیر:
دکتر امیر ایزدی
مدیر اجرایی:
مهندس دانیال اردشیر لاریجانی
صفحه آرا:
اعظم حسین زاده
طراح و گرافیست:
اعظم حسین زاده
نشانی:
قائم شهر، خیابان کارگر، مهر 1
آمل، میدان 17 شهریور، ساختمان نورزاد، طبقه 6
تلفن:
011-44294570
011-42073589
سایت اختصاصی:
www.nitateam.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۲