درباره نشریه
ISSN:
2676-5284
eISSN:
2676-7708
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (پژوهشکده عالی جنگ)
مدیر مسئول:
دکتر حسین ولی وندزمانی
سردبیر:
دکتر محمدرضا مهرگان
مدیر اجرایی:
دکتر محمدتقی پرتوی
مدیرداخلی:
دکتر حمید بیگدلی
سایت اختصاصی:
www.ijwg.ir
نشانی:
تهران، میدان حر، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، پژوهشکده عالی جنگ
تلفن:
021-66494031
دورنگار:
021-66494031
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/01
مدیر مسئول
دکتر حسین ولی وندزمانی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Hosein Valivand Zamani
Assistant Professor
Specialist: Strategic Defense Management
سردبیر
دکتر محمدرضا مهرگان
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Reza Mehregan
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Management
اعضای تحریریه
دکتر مقصود امیری
استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع-مدیریت
Maghsood Amiri
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: industrial engineering, -Management
دکتر داوود آقامحمدی
استاد
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Davood Aghamohammadi
Associate Professor
Specialist: Strategic Management
دکتر فرهاد جاویدراد
استاد
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: دسی هوافضا
Farhad Javidrad
Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Aerospace Doc
دکتر حسین راغفر
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد نظری و علوم بانکی، اقتصاد خرد، اقتصاد خرد، اقتصاد نظری و علوم بانکی
Hosein Raghfar
Professor
University of Alzahra
Specialist: Microeconomics, Theoretical Economics and Banking Sciences
دکتر مهدی علاییان
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: نمودارهای انتقالی لبه مکعب ، نمودارهای مکعب نیمه متقارن
Mehdi Alaeiyan
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Cubic edge transitive graphs, Semisymmetric cubic graphs
دکتر مهدی نقیان فشارکی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: برق- کامپیوتر
Mahdi Naghian Fesharaki
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Electricity - Computer
مدیر اجرایی
دکتر محمدتقی پرتوی
استادیار تحقیق در عملیات
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Mohammad Taghi Partovi
Assistant Professor, Operations Research
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
Specialist: Operations Research
مدیرداخلی
دکتر حمید بیگدلی

رشته تخصصی: ریاضی (تحقیق در عملیات - نظریه بازیها)
Hamid Bigdeli

Specialist: Mathematics (Operations Research - Game Theory)
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۵