درباره نشریه
eISSN:
2676-5322
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
جعفر ثمری صفا
مدیر مسئول:
جعفر ثمری صفا
سردبیر:
دکتر کیومرث فرحبخش
مدیر اجرایی:
ناهید خانبابایی
ویراستار فارسی:
زهره موسوی
ویراستار انگلیسی:
حمید کارگر برزی
صفحه آرا:
مهدیه بختیاری
سایت اختصاصی:
www.jarci.ir
تلفن:
021-44056335
021-44966192
دورنگار:
021-44966192
نشانی:
تهران، ضلع شمالی مترو صادقیه، خیابان ولیعصر، کوچه هفتم، پلاک 2، ساختمان آریا، طبقه اول، واحد 3
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/16
صاحب امتیاز
جعفر ثمری صفا
دانش آموخته دکتری مشاوره
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: مشاوره
Jafar Samari Safa
.Ph.D, counseeling
University of Hormozgan
Specialist: counseling
مدیر مسئول
جعفر ثمری صفا
دانش آموخته دکتری مشاوره
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: مشاوره
Jafar Samari Safa
.Ph.D, counseeling
University of Hormozgan
Specialist: counseling
سردبیر
دکتر کیومرث فرحبخش
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره
Kioumars Farahbakhsh
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
اعضای تحریریه
دکتر معصومه اسمعیلی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره
Masoomeh Esmaeeli
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
دکتر میرسعید جعفری
دکتر میرسعید جعفری
استادیار گروه مشاوره و روانشناسی
دانشکده غیردولتی، غیرانتفاعی رفاه
دکتر حسین سلیمی بجستانی
دکتر حسین سلیمی بجستانی
دانشیار گروه مشاوره
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مریم صادقی فرد
دکتر مریم صادقی فرد
استادیار گروه مشاوره و روانشناسی
دانشگاه هرمزگان
دکتر سمیه کاظمیان
استادیار گروه مشاوره
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره
Somayeh Kazemian
Assistant Professor Consulting group
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
دکتر عزت الله کردمیرزا
دکتر عزت الله کردمیرزا
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روان شناسی
دکتر کیومرث فرحبخش
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره
Kioumars Farahbakhsh
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
دکتر سیما قدرتی
دکتر سیما قدرتی
استادیار گروه مشاوره و روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر سمانه نجارپوریان
دکتر سمانه نجارپوریان
استادیار گروه مشاوره و روانشناسی
دانشگاه هرمزگان
Samaneh Najjarporian
Assistant professor Department of Psychology
University of Hormozgan
دکتر ابراهیم نعیمی
استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره
Ebrahim Naeimi
Assistant Professor, Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology Educational Sciences Allameh Tabataba University
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
ویراستار فارسی
زهره موسوی
زهره موسوی

ویراستار انگلیسی
حمید کارگر برزی
حمید کارگر برزی

صفحه آرا
مهدیه بختیاری
مهدیه بختیاری

مدیر اجرایی
ناهید خانبابایی
ناهید خانبابایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۸