درباره نشریه
ISSN:
2588-5839
eISSN:
2588-4328
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر سامی سجادی فر
سردبیر:
Lucian A. Lucia
سایت اختصاصی:
www.ajgreenchem.com
تلفن:
084-32226101
نشانی:
ایلام، چهارراه بهزیستی، بلوار خرمرودی، ساختمان نور، طبقه ششم ، کدپستی: 6931448435
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/24
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
Lucian A. Lucia
Lucian A. Lucia

اعضای تحریریه
Rajender S. Varma
Rajender S. Varma
Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Specialist: Nanocatalysis, Heterogeneous Catalysis, Nanotechnology
Rafael Luque
Professor
Specialist: Biomass/Waste Valorisation, Nanoscale Chemistry, Heterogeneous Catalysts
دکتر علی رمضانی
استاد
Ali Ramezani
Professor
Abdelkader Zarrouk

György Keglevich
György Keglevich

دکتر عبدالکریم زارع
دکتر عبدالکریم زارع

Abdolkarim Zare

دکتر حمیدرضا آرندیان

Hamid Reza Arandiyan

James K. Bashkin
James K. Bashkin

دکتر نصرت الله محمودی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه گیلان
Nosratollah Mahmoodi
Professor Faculty of Science
University of Guilan
Ajay Kumar Mishra
Ajay Kumar Mishra

دکتر علی ملکی
دکتر علی ملکی

Ali Maleki

دکتر عبدالمحمد عطاران
دانشیار مرکز دلیجان
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
AbdolMohammad Attaran
Associate Professor Delijan Center
Payame Noor University
Specialist: Analytical Chemistry
Andres Moreno
Andres Moreno

دکتر عباس تیموری
استاد مرکز اصفهان
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Abbas Teimouri
Professor Esfahan Center
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
Umer Rashid
Umer Rashid

دکتر حمید سعیدیان
دکتر حمید سعیدیان

Hamid Saeidian

Dildar Ahmed
Dildar Ahmed

دکتر محمدرضا پورهروی
دکتر محمدرضا پورهروی

Mohammad Reza Poorheravi

دکتر سبحان رضایتی
دکتر سبحان رضایتی

Sobhan Rezayati

دکتر ارمیا آقایی

Ermia Aghaie
Department of Chemical and Materials Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 1H9, Canada.
Specialist: Materials Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۷