درباره نشریه
ISSN:
2645-7776
eISSN:
2588-4344
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر سامی سجادی فر
سردبیر:
دکتر علی رمضانی
معاون سردبیر:
دکتر حسن کریمی مله
معاون سردبیر:
Vinod Kumar Gupta
مدیرداخلی:
دکتر زینب ارزه گر
سایت اختصاصی:
www.chemmethod.com
تلفن:
084-32226101
نشانی:
ایلام، چهارراه بهزیستی، بلوار خرمرودی، ساختمان نور، طبقه ششم ، کدپستی: 6931448435
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/18
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
دکتر علی رمضانی
استاد
Ali Ramezani
Professor
معاون سردبیر
دکتر حسن کریمی مله

Hassan Karimi Male
University of Electronic Science and Technology of China, China
Specialist: Analytical Chemistry
Vinod Kumar Gupta
Professor University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa
Specialist: Chemistry, Environmental Engineering
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی زلفی گل
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: سنتز ارگانیک، شیمی heterocyclic، کاتالیزورهای پشتیبان بیوشیمی، شیمی سبز
Mohammad Ali Zolfigol
Professor Faculty of Chemistry
Bu-Ali Sina University
Specialist: Organic Synthesis, Heterocyclic Chemistry, Supported Catalysts, Biochemistry, Green Chemistry
György Keglevich
György Keglevich

دکتر عبدالکریم زارع
دکتر عبدالکریم زارع

Abdolkarim Zare

Wen Hua Sun

M. Selvaraj
M. Selvaraj

Miguel A. Sierra
Miguel A. Sierra

دکتر محسن افتاده
دکتر محسن افتاده

Mohsen Oftadeh

Mohamed Mohamed Rashad
professor Central Metallurgical Research and Development Institute (CMRDI)
Specialist: Materials Science and Engineering
Mohammad S. Mubarak
Mohammad S. Mubarak

دکتر لطفعلی سقط فروش
دکتر لطفعلی سقط فروش

Lotf Ali Saghat Foroush

آرش قربانی
استاد
دانشگاه ایلام
Arash Ghorbani Choghamarani
professor
University of Ilam
Specialist: Organic Chemistry
دکتر وحید خاکی زاده
استادیار دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: شیمی آلی
Vahid Khakizadeh
Assistant Professor chemistry college
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Organic Chemistry
دکتر حمید سعیدیان
دکتر حمید سعیدیان

Hamid Saeidian

Dildar Ahmed
Dildar Ahmed

دکتر ارمیا آقایی

Ermia Aghaie
Department of Chemical and Materials Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 1H9, Canada.
Specialist: Materials Engineering
مدیرداخلی
دکتر زینب ارزه گر
دانش آموخته دکتری گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Zeinab Arzehgar
.Ph.D, Department of Chemistry, Payame Noor University
Payame Noor University
Specialist: organic chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۷