درباره نشریه
ISSN:
2645-7776
eISSN:
2588-4344
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر سامی سجادی فر
سردبیر:
دکتر علی رمضانی
معاون سردبیر:
دکتر حسن کریمی مله
معاون سردبیر:
Vinod Kumar Gupta
مدیرداخلی:
دکتر زینب ارزه گر
سایت اختصاصی:
www.chemmethod.com
تلفن:
084-32226101
نشانی:
ایلام، چهارراه بهزیستی، بلوار خرمرودی، ساختمان نور، طبقه ششم ، کدپستی: 6931448435
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/07
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor,
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor,
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
دکتر علی رمضانی
دکتر علی رمضانی
استاد
Ali Ramezani
Professor,
معاون سردبیر
دکتر حسن کریمی مله
Hassan Karimi Male
Vinod Kumar Gupta
Professor, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa,
Specialist: Chemistry, Environmental Engineering
هیات تحریریه
دکتر محمدعلی زلفی گل
استاد دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: سنتز ارگانیک، شیمی heterocyclic، کاتالیزورهای پشتیبان بیوشیمی، شیمی سبز
Mohammad Ali Zolfigol
Professor, Faculty of Chemistry, Bu-Ali Sina University
Specialist: Organic Synthesis, Heterocyclic Chemistry, Supported Catalysts, Biochemistry, Green Chemistry
György Keglevich
György Keglevich
دکتر عبدالکریم زارع
دکتر عبدالکریم زارع
Abdolkarim Zare
Wen Hua Sun
M. Selvaraj
M. Selvaraj
Miguel A. Sierra
Miguel A. Sierra
دکتر محسن افتاده
دکتر محسن افتاده
Mohsen Oftadeh
Mohamed Mohamed Rashad
Mohamed Mohamed Rashad
Mohammad S. Mubarak
Mohammad S. Mubarak
دکتر لطفعلی سقط فروش
دکتر لطفعلی سقط فروش
Lotf Ali Saghat Foroush
دکتر آرش قربانی
دکتر آرش قربانی
Arash Ghorbani Choghamarani
دکتر وحید خاکی زاده
استادیار دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: شیمی آلی
Vahid Khakizadeh
Assistant Professor, chemistry college, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Organic Chemistry
دکتر حمید سعیدیان
دکتر حمید سعیدیان
Hamid Saeidian
Dildar Ahmed
Dildar Ahmed
دکتر ارمیا آقایی
دکتر ارمیا آقایی
Ermia Aghaie
مدیرداخلی
دکتر زینب ارزه گر
دکتر زینب ارزه گر
Zeinab Arzehgar
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۲