درباره نشریه
ISSN:
2383-2762
eISSN:
2322-4827
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر سامی سجادی فر
سردبیر:
دکتر علی دل پیشه
تلفن:
084-32226101
سایت اختصاصی:
www.ijabbr.com
نشانی:
ایلام، چهارراه بهزیستی، بلوار خرمرودی، ساختمان نور، طبقه ششم ، کدپستی: 6931448435
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/19
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
دکتر علی دل پیشه
استاد تمام اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Delpisheh
Full Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
اعضای تحریریه
Vinod Kumar Gupta
Professor University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa
Specialist: Chemistry, Environmental Engineering
دکتر رضا طیبی
استاد گروه شیمی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: فناوری نانو و بیوتکنولوژی، شیمی
Reza Tayebee
Professor Department of Chemistry
Hakim Sabzevari University
Specialist: Nanotechnology and Biotechnology
دکتر عزت الله فرشادفر
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ژنتیک بیومتریک
Ezatollah Farshadfar
Professor Faculty of Agriculture
Razi University
Specialist: Biometrical Genetics
Joerg Gruenwald
Professor
Specialist: Medicinal Plants
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
دکتر نصرالله مرادی کر
استادیار
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Nasroallah Moradikor
Assistant Professor
Specialist: Neuroscience
Muhsin Konuk
Professor
Specialist: Molecular Biology
Fakhir Salman Shafeeq Al Ani
Professor
Specialist: Neurophysiology
Aly Rasmy
Professor
Specialist: Acarology
Abdul Aziz
Professor
Specialist: Pharmacology
Pingping Chen
Associate Professor
Specialist: Molecular Biology and Epidemiology
Richa Singh
Associate Professor
Specialist: Plant Sciences
دکتر حامد کلنگی میانداری
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم محیطی
Hamed Kolangi Miandare
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Environmental Sciences
Rashed Al Sa’ed
Associate Professor
Specialist: Environmental Engineering
Shahzad Ali Shahid Chatha
Associate Professor
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر علی الفتی
استادیار فیزیولوژی تولیدمثل
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل
Ali Olfati
Assistant Professor, Animal Physiology
University of Tabriz
Specialist: Reproduction Physiology
Piray Atsak
Associate Professor
Specialist: Cognitive Neuroscience
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۸۹