درباره نشریه
ISSN:
2345-3982
eISSN:
2383-2533
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
سردبیر:
مهرداد لکستانی
سایت اختصاصی:
cmde.tabrizu.ac.ir
تلفن:
041-33392913
دورنگار:
041-33342102
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم ریاضی، دفتر نشریه Computational Methods for differential Equations
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/07
سردبیر
مهرداد لکستانی

دانشگاه تبریز
Mehrdad Lakestani

University of Tabriz
اعضای تحریریه
Fikrat Aliev
Baku State University, Azarbaijan Republic
Rahmat Ali Khan
University of Malakand, Pakistan
محمد اسدزاده

Mohammad Asadzadeh
Chalmers University of Technology & G?teborg University, Sweden
فریبا بهرامی

دانشگاه تبریز
Fariba Bahrami

University of Tabriz
کاظم قنبری

دانشگاه صنعتی سهند
Kazem Ghanbari

Sahand University of Technology
دکتر محمود هادی زاده یزدی
دانشکده ریاضیات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmoud Hadizadeh Yazdi
Department of Mathematics
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Mathematics
دکتر غلامرضا حجتی
استاد گروه ریاضی کاربردی
دانشگاه تبریز
Gholam Reza Hojjati
Professor, Mathematical Sciences
University of Tabriz
Specialist: Numerical Analysis
دکتر کریم ایواز
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مسئله مرزی آزاد و حرکتی، معادلات انتگرال، روشهای عددی در PDE و ODE
Karim Ivaz
Professor Department of Mathematics
University of Tabriz
Specialist: Free and Moving Boundary Problem, Integral Equations, Numerical Methods in PDE and ODE
دکتر حسین خیری
استاد ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ریاضیات زیستی، مخابرات امن با استفاده از سیستم های آشوبناک، مدل بندی ریاضی
Hossein Kheiri
Professor, Faculty of Mathematical Sciences
University of Tabriz
Specialist: Bio-Mathematics, Secure Communication by using Chaotic Systems, Mathematical Modeling
داوود میرزایی

دانشگاه اصفهان
Davoud Mirzaei

University of Isfahan
Ranjan Kumar Mohanty
University of Delhi, India
دکتر کوروش پرند
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Kurosh Parand
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: applied mathematics
دکتر عباس سعادتمندی

دانشگاه کاشان
Abbas Saadatmandi

University of Kashan
Specialist: Numerical Analysis
دکتر صداقت شاهمرادمقانلو
دانشکده ریاضیات
دانشگاه تبریز
Sedaghat Shahmorad Moghanloo
Faculty of Mathematical Sciences
University of Tabriz
مصطفی شمسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mostafa Shamsi

Amirkabir University of Technology
Cemil Tunc
Yuzuncu Yil University, Turkey
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۱