درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهروز جنت
سردبیر:
دکتر نفیسه صادقی
ویراستار انگلیسی:
فهیمه فرهنگ
تلفن:
021-88909033
دورنگار:
021-88890858
سایت اختصاصی:
jhhhm.halal.ac.ir
نشانی:
تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، کوچه دانش کیان، پلاک 24، مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران ، کدپستی: 1415845371
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/07
مدیر مسئول
دکتر بهروز جنت
دانشیار
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: شیمی مواد خوراکی و آب شناسی
Behrooz Jannat
Associate Professor
Specialist: Food Chemistry and Hydrology
سردبیر
دکتر نفیسه صادقی
دانشیار
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: شیمی مواد خوراکی و آب شناسی
Nafiseh Sadeghi
Associate Professor
Specialist: Food Chemistry and Hydrology
اعضای تحریریه
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر منان حاجی محمودی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mannan Hajimahmoodi
professor Department of Drug and Food Control, Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Food Control
دکتر محبوب نعمتی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mahboob Nemati
Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا شوشی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mohammad Reza Shushizadeh
Associate Professor Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Organic Chemistry
دکتر بهروز جنت
دانشیار
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: شیمی مواد خوراکی و آب شناسی
Behrooz Jannat
Associate Professor
Specialist: Food Chemistry and Hydrology
دکتر سید محمدباقر نبوی
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: زیست شناسی دریا
Seyyed Mohammad Bagher Nabavi
Associate Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: sea Biology
دکتر مرجان مهدوی روشن
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Marjan Mahdavi Roshan
Associate Professor Department of Community Medicine, Faculty of Medicine
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر نفیسه صادقی
دانشیار
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: شیمی مواد خوراکی و آب شناسی
Nafiseh Sadeghi
Associate Professor
Specialist: Food Chemistry and Hydrology
دکتر شکوفه نیک فر
دانشیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اقتصاد و مدیریت دارو
Shekoufeh Nikfar
Associate Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Economics and Management of Medicines
دکتر مجتبی رئیسی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mojtaba Raeisi
Department of Nutrition, Faculty of Health
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Food Safety and Hygiene
معصومه مسلمی
کتابدار کتابخانه مرکزی ارومیه
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
Masoumeh Moslemi
Assistant professor
Specialist: puplic
دکتر منوچهر دادگرنژاد
استادیار
مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
Manouchehr Dadgarnejad
Assistant professor
Specialist: Cosmetics and Drug Control
دکتر فرزاد پیرویان
استادیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی - مدیریت و اقتصاد دارو
Farzad Peyravian
Assistant Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacy - Management and Economics of Medicines
دکتر محسن رضایی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
Mohsen Rezaei
Assistant professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Toxicology
ویراستار انگلیسی
فهیمه فرهنگ
فهیمه فرهنگ

مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
Fahimeh Farhang

Specialist: software engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۶