درباره نشریه
ISSN:
2676-6868
eISSN:
2676-4938
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر سامی سجادی فر
سردبیر:
دکتر قاسم رضانژاد بردجی
دستیار سردبیر:
دکتر پروین حاجی عباسی تبار امیر
ویراستار فارسی:
دکتر علی پورجوادی
ویراستار فارسی:
دکتر علی رمضانی
ویراستار انگلیسی:
Necip Atar
طراح روی جلد:
بهناز کریمی
سایت اختصاصی:
www.jchemrev.com
نشانی:
ایلام، چهارراه بهزیستی، بلوار خرمرودی، ساختمان نور، طبقه ششم ، کدپستی: 6931448435
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/24
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
دکتر قاسم رضانژاد بردجی
استاد
دانشگاه پیام نور
Ghasem Rezanejade Bardajee
professor Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
دستیار سردبیر
دکتر پروین حاجی عباسی تبار امیر
سردبیر مجلات انتشارات سامی
Parvin Hajiabbasi Tabar Amir

اعضای تحریریه
Umer Rashid
Umer Rashid

دکتر منصور انبیا

دانشگاه علم و صنعت ایران
Mansoor Anbia
Faculty of Chemistry
Iran University of Science and Technology
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر محمدعلی کریمی
استاد
دانشگاه پیام نور
Mohammad Ali Karimi
Professor Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: analytical chemistry
دکتر ماندانا امیری
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
Mandana Amiri
Associate Professor Department of Chemistry
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Analytical Chemistry
Yogesh Chandra Tripathi
Chemistry and Bioprospecting Division, Forest Research Institute,
Specialist: Natural Products Chemistry
دکتر نصرت الله محمودی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه گیلان
Nosratollah Mahmoodi
Professor Faculty of Science
University of Guilan
Mohamed Mohamed Rashad
professor Central Metallurgical Research and Development Institute (CMRDI)
Specialist: Materials Science and Engineering
دکتر علی مقیمی
دانشیار واحد ورامین
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ali Moghimi
Associate Professor Varamin unit
Central Office, Islamic Azad University
فرناز جعفرپور
دانشیار
دانشگاه تهران
Farnaz Jafarpour
Associate Professor School of Chemistry, College of Science
University of Tehran
Specialist: Organic Chemistry
Kaushik Pal
professor
Specialist: Materials Science, Nanotechnology
دکتر قدسی محمدی زیارانی
استاد تمام شیمی آلی، گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: شیمی آلی
Ghodsi Mohammadi Ziarani
Full Professor, Organic chemistry, Organic chemistry department, Faculty of chemistry
University of Alzahra
Specialist: Organic Chemistry
Siyamak Shahab

دکتر فاطمه اخلاقی باقرجری

Fateme Akhlaghi Bagherjeri

Andres Moreno
Andres Moreno

Metin Hayri Acar

مسعود محمدی

دانشگاه ایلام
Masoud Mohammadi
Department of Chemistry, Faculty of Science
University of Ilam
Specialist: Organic Chemistry
دکتر علیرضا بدیعی
استاد تمام شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: nanochemistry، inorganic chemistry
Alireza Badiei
Full Professor, Chemistry
University of Tehran
Abdelkader Zarrouk

ویراستار فارسی
دکتر علی پورجوادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Ali Pourjavadi
professor
Sharif University of Technology
Specialist: Polymer Chemistry
دکتر علی رمضانی
استاد
Ali Ramezani
Professor
ویراستار انگلیسی
Necip Atar
professor Department of Chemical Engineering Engineering Faculty, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
Specialist: Chemical Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۱