درباره نشریه
ISSN:
2345-6450
eISSN:
2423-7299
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مدیر مسئول:
دکتر جمال الدین سهیلی
سردبیر:
دکتر منوچهر طبیبیان
مدیرداخلی:
دکتر مریم خستو
تلفن:
028-33675787
دورنگار:
028-33675784
نشانی:
قزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان، بلوار پژوهشگران، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، کدپستی: 3419915195
سایت اختصاصی:
soij.qiau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/07
مدیر مسئول
دکتر جمال الدین سهیلی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Jamaleddin Soheili
Assistant professor
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
سردبیر
دکتر منوچهر طبیبیان
استادیار پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Manouchehr Tabibian
Assistant Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban and regional planning
اعضای تحریریه
دکتر اردشیر انجمنی
استاد
Ardeshir Anjomani
Professor Urban & Regional Planning, University of Texas.
دکتر مهیار عارفی
استاد
Mahyar Arefi
professor University of Cincinnati, U.S.A
Specialist: Planning
دکتر سید محسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Seyyed Mohsen Habibi
Professor Faculty of Urban Development, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban
Spahic Omer
Associate Professor International Islamic University of Malaysia
Specialist: Islamic History and Civilization
دکتر اسماعیل شیعه
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: شهرسازی
Esmaeil Shieh
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: urban planning
دکتر جمال الدین سهیلی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Jamaleddin Soheili
Assistant professor
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر حسین سلطان زاده
عضو هیات علمی
رشته تخصصی: معماری
Hossein Soltanzadeh

Specialist: Architecture
دکتر منوچهر طبیبیان
استادیار پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Manouchehr Tabibian
Assistant Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban and regional planning
دکتر فرهاد تهرانی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Farhad Tehrani
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
Vincent B Canizaro
Associate Professor University of Texas San Antonio, U.S.A
Specialist: Architecture
مدیرداخلی
دکتر مریم خستو
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Maryam Khastou
Assistant professor
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
Specialist: Urban Design and Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶