درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر متینه مقدم
مدیر مسئول:
دکتر متینه مقدم
سردبیر:
دکتر امیر جبلی
مدیر اجرایی:
دکتر سید مسعود هاشمی
سایت اختصاصی:
www.bumara.ir
کانال تلگرام:
journal_business_management
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/07
صاحب امتیاز
دکتر متینه مقدم
دکتر متینه مقدم

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
مدیر مسئول
دکتر متینه مقدم
دکتر متینه مقدم

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
سردبیر
دکتر امیر جبلی
دکتر امیر جبلی

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی
اعضای تحریریه
دکتر متینه مقدم
دکتر متینه مقدم

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
دکتر امیر جبلی
دکتر امیر جبلی

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی
دکتر عبدالرسول قجر
دکتر عبدالرسول قجر

رشته تخصصی: مدیریت منابع نفت
دکتر رضا دهقان
دکتر رضا دهقان

رشته تخصصی: مدیریت کارآفرینی
دکتر رضا محمدی درویش وند
دکتر رضا محمدی درویش وند

رشته تخصصی: مالی- حقوق مالی
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
دکتر مریم عبدولی
دکتر مریم عبدولی

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
مدیر اجرایی
دکتر سید مسعود هاشمی
دکتر سید مسعود هاشمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۲