درباره نشریه
eISSN:
2717-0837
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خلیج فارس
مدیر مسئول:
دکتر حیدر احمدی
سردبیر:
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
جانشین سردبیر:
دکتر محمدامین ترابی
مدیر اجرایی:
دکتر ابراهیم رجب پور
سایت اختصاصی:
asm.pgu.ac.ir
نشانی:
بوشهر، خیابان خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، معاونت پژوهشی ، کدپستی: 7516913817
تلفن همراه:
09121763148
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/28
مدیر مسئول
دکتر حیدر احمدی

Heidar Ahmadi

سردبیر
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی
Tahmours Hasangholipour
Professor
University of Tehran
Specialist: Marketing Management
جانشین سردبیر
دکتر محمدامین ترابی
دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت برند، هوش مصنوعی در بازاریابی، رفتار سازمانی
Mohammadamin Torabi
.Ph.D, Business Management
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر امیر جبلی

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی
دکتر عبدالرسول قجر
دکتر عبدالرسول قجر

رشته تخصصی: مدیریت منابع نفت
دکتر رضا دهقان
دکتر رضا دهقان

رشته تخصصی: مدیریت کارآفرینی
دکتر رضا محمدی درویش وند
دکتر رضا محمدی درویش وند

رشته تخصصی: مالی- حقوق مالی
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
پژوهشگر مدیریت
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
Seyed Fakhrodeen Taherzadeh Mousavian
Researcher, managment
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
دکتر مریم عبدولی
دکتر مریم عبدولی

رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
دکتر آرش شاهین
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع
Arash Shahin
Professor Faculty of Administrative and Economic Sciences
University of Isfahan
Specialist: Quality Management and Industrial Engineering
دکتر غلامحسین خورشیدی
استاد تمام دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Gholamhossain Khorshidi
Associate Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر سعید سعیدا اردکانی
دکتر سعید سعیدا اردکانی

دکتر منصور مومنی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Mansoor Momeni
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management, Industrial Management
دکتر حسن حیدری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: اقتصاد کلان سنجی
Hasan Heydari
Professor
University of Urmia
Specialist: Macroeconomic economics
دکتر محمود یحیی زاده فر
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت گرایش مالی
Mahmood Yahyazadehfar
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Managing financial trends
اسماعیل کاووسی
استاد گروه مدیریت فرهنگی دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: مدیریت
Esmaeil Kavousy
Professor, Department of Cultural Management
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: management
دکتر امین رضا کمالیان

دکتر سید یعقوب حسینی

Yaghob Hosseini

دکتر محمدرضا کریمی علویجه
دانشیار رشته بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: بازاریابی
Mohammad Reza Karimi Alavijeh
Associate Professor, Business Administration
Allameh Tabataba'i University
دکتر اصغر آقایی
رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: مدیریت
Asghar Aghaee
Head of the Command and Staff College
Specialist: Management
مجید اسماعیل پور
دانشیار مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد
دانشگاه خلیج فارس
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی و مدیریت مالی
Majid Esmaeilpour
Associate Professor, Marketing Management, Business Management, School of Business and Economics
Persian Gulf University
Specialist: Marketing Management and Financial Management
دکتر عبدالمجید مصلح
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد
دانشگاه خلیج فارس
رشته تخصصی: کارآفرینی ، نوآوری، مدیریت فناوری، مدیریت سیستم
Abdolmajid Mosleh
Associate Professor, Department of Business Management, Business and Economics
Persian Gulf University
Specialist: Systems Management, Entrepreneurship , Innovation, Technology Management
دکتر حسین صفری
استاد
دانشگاه تهران
Hossein Safari
Professor
University of Tehran
دکتر بهمن حاجی پور
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی - استراتژیک
Bahman Hajipour
Associate Professor, Department of Commercial Management
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management, Strategic Business Management
دکتر حسن فارسیجانی
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
Hasan Farsijani
Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management and Information Technology
زهرا علی پور درویشی

Zahra Alipourdarvishi

مدیر اجرایی
دکتر ابراهیم رجب پور
استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد
دانشگاه خلیج فارس
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Ebrahim Rajabpour
Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Business and Economics
Persian Gulf University
Specialist: Human Resource Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۷