درباره نشریه
ISSN:
2717-0608
eISSN:
2717-1221
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
سردبیر:
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
جانشین سردبیر:
جعفر هوشیاری
سایت اختصاصی:
ri.journals.miu.ac.ir
تلفن:
025-32133266
نشانی:
قم، بلوار امین، مجتمع امین، موسسه علوم انسانی، گروه روانشناسی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/18
سردبیر
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: خانواده، تعلیم و تربیت، مشاوره و درمان
Mohammah Mahdi Safurayi Parizi
Associate Professor, educational psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: family
جانشین سردبیر
جعفر هوشیاری
استادیار روانشناسی
مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: قرآن و روان شناسی
Jafar Houshyari
Assistant Professor, Psychology
مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی العالمیه
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی
Ali Reza Aarafi
Director of seminaries throughout the country
Al-Mustafa International University
Specialist: Ijtihad Hossein - Educational Sciences
دکتر مسعود جان بزرگی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روانشناسی
Masoud Janbozorgi
Professor Research Institute of Hawzah and University
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی

دکتر محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor Ethics and Higher Education Institution
Al-Mustafa International University
سید علی سیدموسوی
استادیار
رشته تخصصی: فقه و حقوق
دکتر عباسعلی شاملی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: Culture & Values in Education Developmental Psychology
Abbas Ali Shameli
Associate Professor, Educational Psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: خانواده، تعلیم و تربیت، مشاوره و درمان
Mohammah Mahdi Safurayi Parizi
Associate Professor, educational psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: family
دکتر محمد کاویانی آرانی
دانشیار گروه روانشناسی - پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Kaviani Arani
Associate Professor, psychology
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
دکتر علی همت بناری
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم تربیتی
دکتر بهشته نیوشا
دانشیار روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Beheshteh Niusha
Associate Professor, psychology
Saveh Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶