درباره نشریه
eISSN:
2588-4395
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر موسی جاودان
سردبیر:
دکتر علی اکبر شیخی فینی
مدیر اجرایی:
عبدالوهاب سماوی
طراح و گرافیست:
عبدالهادی سماوی
سایت اختصاصی:
ieepj.hormozgan.ac.ir
تلفن:
076-33711018
نشانی:
بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/30
مدیر مسئول
دکتر موسی جاودان
استادیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: روانشناسی
Moosa Javdan
Assistant Professor Faculty of Humanities
University of Hormozgan
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر علی اکبر شیخی فینی
دکتر علی اکبر شیخی فینی

دانشگاه هرمزگان
Ali Akbar Shaikhi Fini
Department of Psychology
University of Hormozgan
اعضای تحریریه
دکتر اقبال زارعی

رشته تخصصی: v، روانشناسی
Eghbal Zarei

Specialist: psychology
دکتر رضا فلاح چای
دکتر رضا فلاح چای

دانشگاه هرمزگان
Reza Fallahchai
Department of Psychology
University of Hormozgan
دکتر حسین زینعلی پور
دکتر حسین زینعلی پور

دانشگاه هرمزگان
Hossein Zainalipour
Department of Psychology
University of Hormozgan
دکتر سمانه نجارپوریان
دکتر سمانه نجارپوریان
استادیار گروه مشاوره و روانشناسی
دانشگاه هرمزگان
Samaneh Najjarporian
Assistant professor Department of Psychology
University of Hormozgan
دکتر حسین جان آبادی
دکتر حسین جان آبادی

دانشگاه زاهدان
Hossein Janaabadi
Department of Psychology
دکتر مسعود حسین چاری
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Masoud Hoseinchari
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
Santosh Kumar Behera
Assistant Professor
Kazi E Hoque
Kazi E Hoque
Senior Lecturer, Faculty of Education, University of Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia
Hailu Legesse Wubishet
Hailu Legesse Wubishet
University of Groningen, Netherlands Residence:Adama/Nazareth, Ethiopia
Specialist: Educational Effectiveness and School Improvement
ویراستار انگلیسی
Akinyemi Ayomide
Akinyemi Ayomide
Lagos State University, Lagos, Nigeria
طراح و گرافیست
عبدالهادی سماوی
عبدالهادی سماوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Abdulhadi Samavi

Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
مدیر اجرایی
عبدالوهاب سماوی
عبدالوهاب سماوی

دانشگاه هرمزگان
Abdolvahab Samavi
Department of Psychology
University of Hormozgan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴