درباره نشریه
eISSN:
2588-3372
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن انرژی ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهنام محمدی ایواتلو
سردبیر:
دکتر حسین شایقی
مدیر اجرایی:
مرتضی نظری هریس
ویراستار فارسی:
امین محمدپور شتربانی
ویراستار انگلیسی:
امین منصور ساعتلو
ویراستار انگلیسی:
مسعود آقابالایی راهور
تلفن:
021-81032222
دورنگار:
021-81032222
سایت اختصاصی:
www.jemat.org
نشانی:
تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، خیابان سهند، ساختمان انرژیهای تجدیدپذیر، طبقه 4 ، کدپستی: 1597633141
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/20
مدیر مسئول
دکتر بهنام محمدی ایواتلو
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - سیستمهای قدرت
Behnam Mohammadi Ivatlo
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Electrical Engineering - Power Systems
سردبیر
دکتر حسین شایقی

دانشگاه محقق اردبیلی
Hossein Shayeghi

University of Mohaghegh Ardabili
اعضای تحریریه
محمد ساتکین

Mohamad Satkin
Renewable Energy and Energy Efficiency Organization
دکتر حمیدرضا زارعی پور
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق - قدرت
Hamid Reza Zarei Pour
Professor
Specialist: Electrical Power Engineering
Pierluigi Siano
Professor Department of Industrial Engineering, University of Salerno-Italy
Specialist: - Electricity Markets-Soft Computing Methods, Smart Grids
Nicu Bizon
Faculty of Electronics, Communication and Computers, University of Pitesti
Specialist: Electronics
Reza Ghorbani
Department of Mechanical Engineering University of Hawaii at Manoa
Erol Kurt
Faculty of Technology, Department of Electrical&Electronics Engineering, Gazi University
دکتر مهدی احسان
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mehdi Ehsan
Professor Department of Electrical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
عبدالرضا شیخ الاسلامی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Abdolreza Sheikholeslami
Department of Power Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
دکتر مسعود رشیدی نژاد

کاظم زارع

دانشگاه تبریز
Kazem Zare
Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Heresh Seyedi
Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Sajad Najafi Ravadanegh

Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر بهنام محمدی ایواتلو
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی برق - سیستمهای قدرت
Behnam Mohammadi Ivatlo
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Electrical Engineering - Power Systems
مرتضی زارع اسکویی

دانشگاه تبریز
Morteza Zare Oskouei
Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
ویراستار فارسی
امین محمدپور شتربانی

دانشگاه تبریز
Amin Mohammadpour Shotorbani
Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
ویراستار انگلیسی
امین منصور ساعتلو

دانشگاه تبریز
Amin Mansour Saatloo
Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
مسعود آقابالایی راهور

دانشگاه تبریز
Masoud Agabalaye Rahvar
Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: power system optimization
مدیر اجرایی
مرتضی نظری هریس

دانشگاه تبریز
Morteza Nazari Heris
Faculty of Electrical and Computer Engineering,
University of Tabriz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۱