درباره نشریه
ISSN:
2645-4173
eISSN:
2645-4181
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه شهشهانی
سردبیر:
امیرعلی مسعودی
سایت اختصاصی:
jitf.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ونک، دانشگاه الزهراء، ساختمان خوارزمی، طبقه 7 ، کدپستی: 1993893973
تلفن:
021-85692660
021-85692604
021-88613937
تلفن همراه:
09108985590
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/25
مدیر مسئول
دکتر فاطمه شهشهانی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: لیزر
Fatemeh Shah Shahani
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Laser
سردبیر
امیرعلی مسعودی
استاد
دانشگاه الزهرا
Amir Ali Masoudi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Physics
اعضای تحریریه
امیرعلی مسعودی
استاد
دانشگاه الزهرا
Amir Ali Masoudi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Physics
George Palasantzas
Professor Science and Engineering Department Groningen University Netherland
Specialist: Physics
شاهین اویاور

Sahin Uyaver
Turkish-German University Faculty of Science Department of Energy and Technologies Beykoz Istanbul Turkey
K Ravichandran
Physics Department A.V.V.M Sri Pushpam College Tamil Nadu 613 503, India
رسول ملک فر

دانشگاه تربیت مدرس
Rasoul Malekfar

Tarbiat Modares University
Specialist: Spectroscopy
دکتر عزالدین مهاجرانی
استاد فوتونیک
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک فوتونیک، اپتیک غیرخطی در پلیمرها
Ezeddin Mohajerani
Professor, Photonics
Shahid Beheshti University
Specialist: Photonic Physics, Nonlinear Optics in Polymers
دکتر عبدالله مرتضی علی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فیزیک ماده چگال
Abdollah Morteza Ali
Professor
University of Alzahra
Specialist: Condensed matter physics
حسین حکیمی پژوه

دانشگاه الزهرا
Hosein Hakimi Pajouh

University of Alzahra
Specialist: Physics
فرهاد شبازی

دانشگاه صنعتی اصفهان
Farhad Shabazi
Department of Physics
Isfahan University of Technology
دکتر شاهین روحانی

دانشگاه صنعتی شریف
Shahin Rouhani
Department of Physics
Sharif University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۲