درباره نشریه
ISSN:
2588-4468
eISSN:
2588-4460
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام
مدیر مسئول:
دکتر سید احمدرضا خضری
سردبیر:
دکتر سید احمدرضا خضری
نشانی:
تهران، خیابان استاد مطهری، نبش شهید دکتر مفتح، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، انجمن ایرانی تاریخ اسلام
سایت اختصاصی:
www.sh-isihistory.ir
تلفن:
021-88742477
تلفن همراه:
09392322844
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/01
مدیر مسئول
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
سردبیر
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
اعضای تحریریه
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor History Group
Al-Mustafa International University
حسین حسینیان مقدم

Hussein Husseinian Moghaddam

دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor, Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: history, Islamic history and civilization
عباس احمدوند

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن الویری
استاد تمام تاریخ اسلام، تاریخ، دانشگاه باقر العلوم علیه السلام
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. قم ؛ ایران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Alviri
Full Professor, History of Islam, History, Bagher o lum
دانشگاه باقر العلوم علیه السلام. قم ؛ ایران
Specialist: Islamic civilization and history
دلال عباس

دکتر احمد بادکوبه هزاوه

Ahmad Badkoubeh Hazaveh

دکتر منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazerolghaem
Professor History Group
University of Isfahan
Specialist: History of Islam
دکتر حبیب فیاض

Habib Fayad

دکتر عمار عبودی محمدحسین نصار

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۹