درباره نشریه
ISSN:
2645-4076
eISSN:
2645-4084
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر یاور شرفی
سردبیر:
دکتر سید جلال طباطبایی
مدیر اجرایی:
مریم شعاری
سایت اختصاصی:
hpn.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای آزادراه تهران -قم، روبه روی مرقد مطهر امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره انتشارات، دفتر مجله تغذیه گیاهان باغی، ، کدپستی: 3319118651
تلفن:
021-51215129
دورنگار:
021-51215124
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/16
مدیر مسئول
دکتر یاور شرفی

دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
Yavar Sharafi

Shahed University
Specialist: Fruit tree biotechnology and tissue culture
سردبیر
دکتر سید جلال طباطبایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Syeid Jalal Tabatabaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: Horticultural Science
اعضای تحریریه
دکتر مصباح بابالار
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزولوژی و بیولوژی گیاهی
دکتر عبدالامیر بستانی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم خاک/ شیمی و حاصلخیزی خاک
Abdolamir Bostani
Associate Professor
Shahed University
دکتر صاحبعلی بلندنظر
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: باغبانی - سبزیکاری
Saheb Ali Bolandnazar
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: College of Agriculture
دکتر طیبه رجبیان

دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Tayebeh Radjabian

Shahed University
Specialist: Physiology
حمیدرضا روستا
استاد
رشته تخصصی: علوم باغیانی-تغذیه گیاه
Hamid Reza Roosta
Professor
دکتر سید جلال طباطبایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Syeid Jalal Tabatabaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: Horticultural Science
دکتر سعید عشقی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Saeed Eshghi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر محمدجعفر ملکوتی

دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Jafar Mlakuti

Tarbiat Modares University
مدیر اجرایی
مریم شعاری

Maryam Shoari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۶