درباره نشریه
ISSN:
3293-2423
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمود گودرزی
سردبیر:
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
مدیر اجرایی:
صادق رنجبر
مدیرداخلی:
صادق رنجبر
تلفن:
021-88630002
دورنگار:
021-88351740
نشانی:
تهران، بهجت آباد، خیابان پزشک، خیابان عضدی شمالی، ساختمان علامه طباطبایی، پلاک 76، طبقه دوم، اتاق 215
سایت اختصاصی:
ntsmj.issma.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/18
مدیر مسئول
دکتر محمود گودرزی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Mahmoud Goodarzi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Sport Management, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
سردبیر
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Gholamreza Shabani Bahar
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Managment
اعضای تحریریه
دکتر محمود گودرزی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Mahmoud Goodarzi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Sport Management, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Gholamreza Shabani Bahar
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Managment
دکتر مهرداد محرم زاده
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehrdad Moharramzadeh
Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Sport Managment
دکتر سعید صادقی بروجردی
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Saeed Sadeghi Boroujerdi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Management and planning in physical education
دکتر لقمان کشاورز
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Loghman Keshavarz
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Sport Managment
ناهید اتقیاء
ناهید اتقیاء
دانشیار
دانشگاه الزهرا
ابراهیم علیدوست قهفرخی
ابراهیم علیدوست قهفرخی
دانشیار
دانشگاه تهران
ویراستارفارسی
فاطمه جهانگیری
فاطمه جهانگیری

Fatemeh Jahangiri

ویراستار انگلیسی
مریم مهدی زاده باغبانی
مریم مهدی زاده باغبانی

Maryam Mahdi Zadeh Baghbani

مدیر اجرایی
صادق رنجبر

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی ورزش
Sadegh Ranjbar

University of Tehran
Specialist: Exercise Psychology
مدیرداخلی
صادق رنجبر

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی ورزش
Sadegh Ranjbar

University of Tehran
Specialist: Exercise Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۳