درباره نشریه
ISSN:
2538-3574
eISSN:
2538-3582
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سید مجتبی زبرجد
سردبیر:
دکتر جلال رحیمیان
مدیر اجرایی:
مریم خاک رنگین
ویراستار فارسی:
دکتر سمیه شوکتی مقرب
سایت اختصاصی:
jill.shirazu.ac.ir
تلفن:
071-36134292
دورنگار:
071-36134292
نشانی:
شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان و ادبیات فارسی، دفتر نشریه زبان شناسی و گویش های ایرانی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/01
مدیر مسئول
دکتر سید مجتبی زبرجد
دکتر سید مجتبی زبرجد

سردبیر
دکتر جلال رحیمیان
استاد
دانشگاه شیراز
Jalal Rahimian
Professor
University of Shirazu
اعضای تحریریه
دکتر عباسعلی آهنگر
استاد زبان شناسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Abbas Ali Ahangar
Professor, Department of English Language and Literature
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Linguistics
دکتر محمد راسخ مهند
استاد زبانشناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Mohammad Rasekh Mahand
Professor, linguistics
Bu-Ali Sina University
Specialist: General Linguistics
دکتر بتول علی نژاد
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Batool Ali Nejad
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Linguistics
دکتر مهین ناز میردهقان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبانشناسی همگانی
Mahin Naz Mir Dehghan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Linguistics
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
استاد تمام زبان شناسی، گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی
Mehrdad Naghzguy Kohan
Full Professor, Linguistics Department, Bu-Ali Sina University
Bu-Ali Sina University
Specialist: Linguistics
دکتر لطف الله یارمحمدی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان شناسی
Lotfollah Yar Mohammadi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Linguistics
دکتر والی رضایی
دانشیار گروه زبان شناسی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Vali Rezaei
Associate Professor, Department of Linguistics, Faculty of Foreign Languages
University of Isfahan
Specialist: Linguistics
دکتر فرخ حاجیانی
دانشیار
دانشگاه شیراز
علیرضا خرمایی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان شناسی
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر محمود جعفری دهقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستان
Mahmoud Jafari Dehaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: mCulture and ancient languages
ویراستار فارسی
دکتر سمیه شوکتی مقرب
دانش آموخته دکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی همگانی
Somaye Shokati Moqarab
.Ph.D, General Linguistics, Shiraz University
University of Shirazu
Specialist: general linguistics
مدیر اجرایی
مریم خاک رنگین

دانشگاه شیراز
Maryam Khak rangin

University of Shirazu
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۸