درباره نشریه
ISSN:
2423-415X
eISSN:
2423-4168
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر مهدی زارع
سردبیر:
دکتر ابراهیم مقیمی
مدیرداخلی:
دکتر سعید بازگیر
ویراستار انگلیسی:
دکتر میثم ارگانی
سایت اختصاصی:
jhsci.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، دفتر مجله مدیریت مخاطرات محیطی
تلفن:
021-61113793
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/13
مدیر مسئول
دکتر مهدی زارع
استاد تمام زلزله شناسی مهندسی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Full Professor, Engineering Seismology
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Engineering Seismology
سردبیر
دکتر ابراهیم مقیمی
استاد گروه جغرافیا طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Ebrahim Moghimi
Professor Natural Geography Department
University of Tehran
Specialist: Natural geography, geomorphology
اعضای تحریریه
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد ژئومورفولوژی، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor, Geomorphology, Dept of Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
علی سلگی
دانشیار رشته زمین شناسی ، گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: زمین شناسی
Ali Solgi
Associate Professor, BasicSciences
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر مهدی مدیری
استاد برنامه ریزی شهری پایدار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mahdi Modiri
Professor, Urban Planning
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Urban Planning
دکتر حسین محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
دکتر مهدی زارع
استاد تمام زلزله شناسی مهندسی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Full Professor, Engineering Seismology
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Engineering Seismology
شکور سلطانی

Shakour Soltani

دکتر منیژه قهرودی تالی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Manijeh Ghahroodi Tali
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geomorphology
دکتر سید رضا مهرنیا
دانشیار دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Reza Mehrnia
Associate Professor, Geology
Payame Noor University
Specialist: Economic Geology
دکتر علی منصوریان
استاد
رشته تخصصی: مهندسی ژئوماتیک
Ali Mansourian
Professor
دکتر عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی، تحقیق و ارزیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی
Abbas Bazargan Harandi
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research, Educational Research and Evaluation
دکتر ابراهیم مقیمی
استاد گروه جغرافیا طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Ebrahim Moghimi
Professor Natural Geography Department
University of Tehran
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر هیمن شهابی
دانشیار سنجش ازدور-GIS، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
Himan Shahabi
Associate Professor, Geomorphology (Remote sensing-GIS)
University of Kurdistan
Specialist: Remote sensing and GIS
دکتر محمدابراهیم شمس ناتری

دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
میرابوالفضل مصطفوی
استاد
Mir Abolfazl Mostafavi
professor , University of Laval, Canada
ویراستار انگلیسی
دکتر میثم ارگانی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهینه سازی، بینایی کامپیوتر، شبکه های سنسور، شهرهای هوشمند
مدیرداخلی
دکتر سعید بازگیر
استادیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، هواشناسی کشاورزی
Saed Bazgeer
Assistant Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Climatology, Agricultural Meteorology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸