درباره نشریه
ISSN:
2423-415X
eISSN:
2423-4168
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر مهدی زارع
سردبیر:
دکتر ابراهیم مقیمی
مدیرداخلی:
دکتر سعید بازگیر
سایت اختصاصی:
jhsci.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، دفتر مجله مدیریت مخاطرات محیطی
تلفن:
021-61113793
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/20
مدیر مسئول
دکتر مهدی زارع
استاد تمام پژوهشگاه زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Associate Professor of Earthquake Research Institute
Specialist: Engineering Seismology
سردبیر
دکتر ابراهیم مقیمی
استاد گروه جغرافیا طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Ebrahim Moghimi
Professor Natural Geography Department
University of Tehran
Specialist: Natural geography, geomorphology
اعضای تحریریه
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
علی سلگی
دانشیار
رشته تخصصی: زمین شناسی
Ali Solgi
Associate Professor
دکتر مهدی مدیری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mahdi Modiri

Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Urban Planning
دکتر حسین محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
دکتر مهدی زارع
استاد تمام پژوهشگاه زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Associate Professor of Earthquake Research Institute
Specialist: Engineering Seismology
شکور سلطانی

Shakour Soltani

دکتر منیژه قهرودی تالی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Manijeh Ghahroodi Tali
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geomorphology
سید رضا مهرنیا
سید رضا مهرنیا

دکتر علی منصوریان
استاد
رشته تخصصی: مهندسی ژئوماتیک
Ali Mansourian
Professor
دکتر عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی، تحقیق و ارزیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی
Abbas Bazargan Harandi
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research, Educational Research and Evaluation
ویراستار انگلیسی
دکتر میثم ارگانی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهینه سازی، بینایی کامپیوتر، شبکه های سنسور، شهرهای هوشمند
مدیرداخلی
دکتر سعید بازگیر
استادیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، هواشناسی کشاورزی
Saed Bazgeer
Assistant Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Climatology, Agricultural Meteorology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴