درباره نشریه
ISSN:
2676-5012
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
سردبیر:
دکتر بابک مختارانی
جانشین سردبیر:
دکتر علی اصغر محمدی
مدیرداخلی:
مهندس حسین فرهنگیان
تلفن:
021-44787720 ، داخلی: 1259
021-44787721 ، داخلی: 1051
021-44787740 ، داخلی: 1259
نشانی:
تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار دانش، خیابان شهید اردستانی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ، کدپستی: 1496813151
سایت اختصاصی:
gcst.ccerci.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/23
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
استاد تمام مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، طراحی فرآیند
Mohammadreza Omidkhah Nasrin
Full Professor, Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering, Process Design
سردبیر
دکتر بابک مختارانی
دانشیار
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
جانشین سردبیر
دکتر علی اصغر محمدی
دانشیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی آلی
اعضای تحریریه
دکتر سید حمید احمدی
دانشیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
دکتر ایوب بازگیر
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی آلی
دکتر محمود حبیبیان
استادیار
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
دکتر شعله حمزه زاده
استادیار
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
دکتر حمیدرضا خواصی

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی معدنی
دکتر محمد قربان دکامین
دکتر محمد قربان دکامین

دکتر عباس رحمتی
استاد تمام روانشناسی و مشاوره
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مشاوره
Abbas Rahmati
Full Professor, Psychology and Counseling
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر رضا طیبی
استاد گروه شیمی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: فناوری نانو و بیوتکنولوژی، شیمی
Reza Tayebee
Professor Department of Chemistry
Hakim Sabzevari University
Specialist: Nanotechnology and Biotechnology
دکتر محمد کرابی
دانشیار
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
دکتر رامین کریم زاده
عضو هیئت علمی
دانشگاه تربیت مدرس
Ramin Karim Zadeh
Faculty member
Tarbiat Modares University
دکتر بابک مختارانی
دانشیار
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
دکتر حمیدرضا مرتهب
دانشیار
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
دکتر برهمن موثق
استاد
رشته تخصصی: شیمی آلی
دکتر زینب موسوی موحدی
استادیار
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
دکتر مریم وثوق
دانشیار
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
دکتر محمدرضا هرمزی نژاد
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
مدیرداخلی
مهندس حسین فرهنگیان

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی آلی