درباره نشریه
ISSN:
2588-6991
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر حسین ریاحی
سردبیر:
دکتر حسین ریاحی
مدیر اجرایی:
دکتر اکرم احمدی
مدیرداخلی:
زینب آقاشریعتمداری
سایت اختصاصی:
phycology.sbu.ac.ir
تلفن:
021-29903127
دورنگار:
021-22431664
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/30
مدیر مسئول
دکتر حسین ریاحی
استاد دانشکده علوم و فناوری زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم و زیست فناوری گیاهی
Hosein Riahi
Professor Faculty of Biological Sciences and Technology
Shahid Beheshti University
Specialist: Plant Science and Biotechnology
سردبیر
دکتر حسین ریاحی
استاد دانشکده علوم و فناوری زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم و زیست فناوری گیاهی
Hosein Riahi
Professor Faculty of Biological Sciences and Technology
Shahid Beheshti University
Specialist: Plant Science and Biotechnology
اعضای تحریریه
دکتر حسین ریاحی
استاد دانشکده علوم و فناوری زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم و زیست فناوری گیاهی
Hosein Riahi
Professor Faculty of Biological Sciences and Technology
Shahid Beheshti University
Specialist: Plant Science and Biotechnology
برنارد

Bernard

دکتر ندا سلطانی
دانشیار جهاد دانشگاهی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
Neda Soltani
Associate Professor Academic Jihad
Shahid Beheshti University
Specialist: Biology-Plant Physiology
زینب آقاشریعتمداری

دانشگاه شهید بهشتی
Zeinab Aghashariatmadari

Shahid Beheshti University
دکتر مهناز مظاهری اسدی
دانشیار
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، صنایع غذایی
Mahnaz Mazaheri Assadi
Associate Professor
Iranian Research Organization for Science and Technology
Specialist: Environmental Biotechnology, Food
دکتر شادمان شکروی
دانشیار واحد گرگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
Shadman Shokravi
Associate Professor Unit of Gorgan
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Biology-Plant Physiology
دکتر محمدامین حجازی
دانشیار موسسه بیوتکنولوژی شمال غرب
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Amin Hejazi
Associate Professor of Northwest Biotechnology Institute
Specialist: Food Science and Technology
دکتر محمدعلی فرامرزی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Mohammad Ali Faramarzi
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
مدیر اجرایی
دکتر اکرم احمدی
دکتر اکرم احمدی

مدیرداخلی
زینب آقاشریعتمداری

دانشگاه شهید بهشتی
Zeinab Aghashariatmadari

Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۵