درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انتشارات شهرسازی
مدیر مسئول:
احسان درستکار
سردبیر:
دکتر مرجان سادات نعمتی مهر
مدیرداخلی:
مهسا نجارصادقی
سایت اختصاصی:
shahrsaziiran.com/journal
تلفن:
021-55646367
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/25
مدیر مسئول
احسان درستکار
احسان درستکار

سردبیر
دکتر مرجان سادات نعمتی مهر
دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای
Marjan Sadat Nemati Mehr

Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا پارسی
دکتر حمیدرضا پارسی

دانشگاه تهران
دکتر محسن شاطریان
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohesn Shaterian
Professor School of Geography
University of Kashan
Specialist: Geography
دکتر وکیل حیدری ساربان
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
دکتر فرزانه ساسان پور

Farzaneh Sasanpour

دکتر رضا احمدیان
دکتر رضا احمدیان

دانشگاه زنجان
دکتر اردشیر انجمنی
استاد
Ardeshir Anjomani
Professor Urban & Regional Planning, University of Texas.
دکتر علی پارسا
"دانشکده محیط مصنوع" دانشگاه سالفورد انگلیس.
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی مستغلات
Ali Parsa
Real Estate and Land Management, University of Salford.
Specialist: Real Estate and Land Management
دکتر سایمون بل
دکتر سایمون بل
دانشگاه ادینبرو انگلستان
دکتر محسن کلانتری
دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohsen Kalantari
Associate Professor, Department of Human Geography and Logistic
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography
دکتر منوچهر طبیبیان
استادیار پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Manouchehr Tabibian
Assistant Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban and regional planning
دکتر مرضیه آزاد ارمکی
استادیار معماری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Marzieh Azad Armaki
Assistant Professor, Architecture
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
دکتر پروین پرتوی
استاد گروه برنامه ریزی شهری
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Parvin Partovi
Professor, Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
متیو بورک
متیو بورک

مدیرداخلی
مهسا نجارصادقی
مهسا نجارصادقی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۳