درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
احسان درستکار
مدیر مسئول:
احسان درستکار
سردبیر:
احسان درستکار
دستیار سردبیر:
مهسا نجارصادقی
سایت اختصاصی:
shahrsaziiran.com/journal
تلفن:
021-55646367
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/22
صاحب امتیاز
احسان درستکار
احسان درستکار

مدیر مسئول
احسان درستکار
احسان درستکار

سردبیر
احسان درستکار
احسان درستکار

دستیار سردبیر
مهسا نجارصادقی
مهسا نجارصادقی

اعضای تحریریه
مهسا نجارصادقی
مهسا نجارصادقی

ریحانه ترابی
ریحانه ترابی

فاطمه رحمانی
فاطمه رحمانی

احسان درستکار
احسان درستکار

مرتضی جلالی
مرتضی جلالی

رضا تیموری فاخر
رضا تیموری فاخر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲