درباره نشریه
ISSN:
2676-7112
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر جلال راعی
سردبیر:
دکتر پیمان اخوان
جانشین سردبیر:
دکتر مهدی خیراندیش
مدیرداخلی:
دکتر صمد بارانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمد فلاح
کارشناس:
محمدرضا جمیلی
نشانی:
تهران، میدان آزادی، مهرآباد جنوبی، خیابان دانشگاه هوایی شهید ستاری ، کدپستی: 6311313846
سایت اختصاصی:
www.qjimdo.ir
تلفن:
021-66193580
دورنگار:
021-66193580
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/05
مدیر مسئول
دکتر جلال راعی

سردبیر
دکتر پیمان اخوان
استاد تمام دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت دانش، نوآوری، بلاکچین و کریپتوکارنسی
Peyman Akhavan

Specialist: Knowledge management, Innovation, Blockchain, Industrial engineering
جانشین سردبیر
دکتر مهدی خیراندیش
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مدیریت
Mehdi Kheir Andish
Associate Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Management
اعضای تحریریه
دکتر منوچهر منطقی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت سیستمها و روشها
Manoochehr Manteghi
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر داوود آقامحمدی
استاد
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Davood Aghamohammadi
Associate Professor
Specialist: Strategic Management
دکتر ناصر شهلایی
استاد مدیریت راهبردی
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Naser Shahlaee
Professor, Strategic Management
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر پیمان اخوان
استاد تمام دانشگاه
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت دانش، نوآوری، بلاکچین و کریپتوکارنسی
Peyman Akhavan

Specialist: Knowledge management, Innovation, Blockchain, Industrial engineering
دکتر فرج الله ره نورد آهن
استاد
رشته تخصصی: مدیریت
Farajollah Rah Navard Ahan
Professor
Specialist: Management
محمد مهدوی مزده
دانشیار گروه مدیریت بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع،
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Mahdavi Mazdeh
Associate Professor Department of Productivity Management, School of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
نیک بخش حبیبی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: هوانوردی خلبانی، مدیریت استراتژیک
Nikbakhsh Habibi
Associate Professor, management
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Aviation- management- trade-
دکتر مرتضی اکبری
دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کارآفرینی فناورانه
دکتر مهدی خیراندیش
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مدیریت
Mehdi Kheir Andish
Associate Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Management
دکتر حسن محجوب
استادیار
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: آموزش عالی
Hasan Mahjoob
Assistant Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Higher Education
ناصر عسگری

Naser Asgari

ویراستار انگلیسی
دکتر محمد فلاح
دکتر محمد فلاح

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مدیریت
مدیرداخلی
دکتر صمد بارانی

رشته تخصصی: مدیریت
کارشناس
محمدرضا جمیلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۹