درباره نشریه
eISSN:
2676-5608
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مدیر مسئول:
دکتر نیکزاد عیسی زاده
سردبیر:
دکتر مهدی ناطق پور
کارشناس:
محمدصادق قهرمانی نژاد شایق
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، قدس ، کوچه فردانش، پلاک 13 ، مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب ، کدپستی: 1417744181
تلفن:
021-88993657
دورنگار:
021-88997050
سایت اختصاصی:
mes.nahad.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/04
مدیر مسئول
دکتر نیکزاد عیسی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nikzad Eisazadeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر مهدی ناطق پور
استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehdi Nateghpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Parasitologhy
اعضای تحریریه
دکتر محمود متوسل آرانی
دانشیار گروه معارف اسلامی - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - تهران - ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahmoud Motavassel Arani
Associate Professor, Department of Islamic teachings, Faculty of Medical Sciences, University of Tehran Medical Science
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Islamic Studies
دکتر ابراهیم خادم

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ebrahim Khadem

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Persian medicine
غلامرضا نورمحمدی

Gholamreza Noormohammadi

دکتر سید محمدحسن علم الهدی

رشته تخصصی: معارف اسلامی
Seyyed Mohammad Hasan Alamol Hoda

دکتر کبری خزعلی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Kobra Khazali
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
علی الهامی
استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تاریخ اسلام ، مدرسی معارف اسلامی تاریخ وتمدن اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ،الهیات و معارف اسلامی، علوم حوزوی اسلامی، تاریخ علوم پزشکی، فقه ،اصول فقه
Ali Elhami
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: History of Islam, teaching of Islamic Studies, History and Islamic Civilization, History of Islamic Culture and Civilization, Theology and Islamic Studies, Islamic Theological Sciences, History of Medical Sciences, Jurisprudence, Principles of Jurisprudence
دکتر علی اکبری ساری
دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سیاست گذاری و مدیریت بهداشت
Ali Akbari Sari
Associate Professor Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy and Management
کارشناس
محمدصادق قهرمانی نژاد شایق

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت امور فرهنگی
Mohammad Sadegh Ghahramani Nejad Shayegh

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cultural Management Affairs
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۴